Hizmetler

Hizmetler

NCO Kulü­bü­’­nün spor teklifleri

Çarşamba 18:30
Cuma 18:30

Ast­su­bay Evde Can­lı Yayında

Coro­na gün­le­rin­de ve kapa­lı bir par­kur salo­nun­da bile çocuk­la­rı ve genç­le­ri hare­ket ettir­mek bizim için önem­li­dir. Bu neden­le, şu anda katıl­ma­la­rı için haf­ta­da üç gün can­lı eği­tim sunuyoruz.

Her Cuma saat 16:30’da özel­lik­le çocuk­lar için (9 yaşın­dan iti­ba­ren) bir eği­tim var­dır. Bu, par­kur ve hile eğit­men­le­ri­miz tara­fın­dan dönü­şüm­lü ola­rak sunulmaktadır.

Daha büyük çocuk­lar için her çar­şam­ba 18:30’da genç­ler (14 yaş ve üstü) için bir ant­ren­man var. Bu ant­ren­man genel­lik­le dene­yim­li jim­nas­tik eğit­me­ni­miz Chris tara­fın­dan yönetilir.

Ek ola­rak, Caro şim­di bir Hare­ket­li­lik ant­ren­ma­nı sunu­yor. Her Cuma 18:30’da bize, hare­ket kabi­li­ye­ti­mi­zi ve gücü­mü­zü geliş­ti­re­bi­le­ce­ği­miz yoga­ya daya­lı egzer­siz­ler gös­te­ri­yor. Tek­lif, 12 yaşın­da­ki çocuk­la­ra ve genç­le­re yöneliktir.

Tek­lif­le­rin hiç­bi­ri için kayıt gerek­li değil­dir. Ancak sunu­cu deği­şik­lik­le­ri veya karan­ti­na ile ilgi­li kesin­ti­ler olma­sı duru­mun­da kısa­ca nco-club@stja.de ile ile­ti­şi­me geç­me­niz öne­ri­lir. Aksi tak­dir­de, aşa­ğı­da­ki bağ­lan­tı üze­rin­den tek bir tık­la­ma ile katılabilirsiniz:

https://fairmeeting.net/NCOAtHome

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
NCO-Club, Stadt­ju­gen­da­ussc­huss e.V. (stja)
NCO-Club, Stadt­ju­gen­da­ussc­huss e.V. (stja)
Dela­wa­rest­ra­ße 21, 7614 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.