Karls­ru­he­’­de Alman­ca öğren­mek için ayrı­ca hizmetler

Karls­ru­he­’­de Alman­ca öğren­mek için enteg­ras­yon kurs­la­rı­nın yanı sıra baş­ka ola­nak­lar da bulun­mak­ta­dır. Örneğin:

  • bir der­nek­te fah­ri ola­rak görev yapan­lar­la bir­lik­te Alman­ca öğrenebilirsiniz,
  • bil­gi­le­ri­ni­zi onli­ne ola­rak geliştirebilirsiniz,
  • mes­lek­le ilgi­li bir lisan kur­su­na katılabilirsiniz,
  • sami­mi bir ortam­da baş­ka­la­rıy­la bir­lik­te Alman­ca öğre­ne­bi­lir­si­niz, örne­ğin Mühl­burg Vatan­daş Mer­ke­zi (Bür­ger­zent­rum Mühl­burg) ve Ulus­la­ra­ra­sı Buluş­ma Mer­ke­zi­’n­de (Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum) düzen­le­nen “Sprecht mite­inan­der”/“Sprech­Punkt” (Bir­lik­te Konu­şun) buluşmasında.

Karls­ru­he­’­de Alman­ca öğren­mek için ayrı­ca hiz­met­ler bula­bi­le­ce­ği­niz adres