Afri­ka­’­dan gelen­ler için tavsiyeler

Pazartesi
10:00 - 14:00
Friday
10:00 - 14:00

  Karls­ru­he, ilçe ve çev­re­de­ki Soma­li­li ve diğer Afri­ka­lı mül­te­ci­le­re, sade­ce mül­te­ci­le­re değil, aynı zaman­da uzun süre­dir bura­da yaşa­yan Soma­li ve diğer Afri­ka ülke­le­rin­den gelen vatan­daş­la­ra da bakı­yo­ruz. Diğer konu­la­rın Daha faz­la okuyun

AIDS Yar­dı­mı Karlsruhe

Pazartesi
13.00 - 16.00
Tuesday
10.00 - 13.00
Wednesday
13.00 - 16.00
Thursday
15.00 - 18.00

cin­sel sağ­lık mer­ke­zi “AIDS-Hil­­­fe Karls­ru­he — Zent­rum für sexu­el­le Gesund­he­it eV”, 1985 yılın­da “AIDS-Ini­­­ti­­a­ti­­­ve Karls­ru­he eV” ola­rak kurul­muş bağım­sız ve kar ama­cı güt­me­yen bir der­nek­tir. HIV / AIDS ve CYBE Daha faz­la okuyun

AWO Göç­men­lik danışmanlığı

Pazartesi
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Hedef kit­le Karls­ru­he­’­de ika­met­ga­hı­nız var ve 27 yaş üstü Alman­ya­’­da yeni bura­da daimi ika­met­ga­hı olan (örne­ğin, iş için ika­met eden, tanın­mış bir mül­te­ci ola­rak, aile bir­le­şi­mi için…) geç geri gön­de­ri­len veya AB vatan­da­şı Uzun Daha faz­la okuyun

AWO’nun Göç Danışmanlığı

Göç­men­ler ve aile­le­ri için   Göç­men­le­re özgü bu hiz­met göç­men­le­rin birey­sel enteg­ras­yon süreç­le­rin­de ve gün­lük yaşam­la­rın­da, onla­rı bağım­sız hare­ket etme­ye teş­vik etmek ama­cıy­la yeni göç­men­lik yasa­sı bağ­la­mın­da oluş­tu­rul­muş­tur.   Sis­tem­li, tale­be Daha faz­la okuyun

Danış­man­lık Mer­ke­zi Karls­ru­he pro­fa­mi­lia Karlsruhe

pro­fes­yo­nel Karls­ru­he Danış­man­lık ser­vis­le­ri — Hami­le­lik çatış­ma danış­man­lı­ğı — Sos­yal hukuk danış­man­lı­ğı — Tıb­bi danış­man­lık — Genç­lik danış­man­lı­ğı — Cin­sel eği­tim — LGBTTIQ* danış­man­lı­ğı — Cin­sel­lik ve… — Psi­ko­log. danış­man­lık — Daha faz­la okuyun

Danış­man­lık ve Alman­ca Dersleri

Thursday
10:00 - 13:00

Fre­un­de für Frem­de e.V (Yaban­cı­lar için Arka­daş­lar) ara­cı­lı­ğıy­la   Yaban­cı­lar huku­ku ile ilgi­li konu­lar­da yet­ki­li­ler ve yasa­lar­la iş bir­li­ği içe­ri­sin­de , iş veya kala­cak yer arar­ken , iki kül­tür­lü evli­lik­le­ri­niz­de veya Daha faz­la okuyun

Danış­man­lık ve Destek

Ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­lar için Kim­ler bize baş­vu­ra­bi­lir? Doğ­ru­dan ya da dolay­lı ola­rak ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­la­ra des­tek ver­mek­te­yiz. Danış­man­lık hiz­met­le­ri­miz ücret­siz­dir. Ne sunu­yo­ruz? ‑Ayrım­cı­lı­ğa maruz bıra­kıl­mış insan­la­ra danış­man­lık ve des­tek Daha faz­la okuyun

El Kita­bı Almanya

bil­gi por­ta­lı Handbookgermany.de, Alman­ya­’­da yeni olan kişi­ler için Alman­ya­’­da­ki yaşam hak­kın­da çok dil­li bir bil­gi por­ta­lı­dır. İdd­ia­mız, hedef gru­bu­muz­la yakın çalış­mak­tır. Biz, site­mi­zi ziya­ret eden kişi­ler için değil, İLE ÇALIŞMAK Daha faz­la okuyun

Enteg­ras­yon yönetimi

Karls­ru­he­’­de yaşa­yan mül­te­ci­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir enteg­ras­yo­nu Karls­ru­he­’­de müte­akip konak­la­ma­da yaşa­yan mül­te­ci­ler, bağım­sız bir yaşam inşa etmek ama­cıy­la des­tek­len­mek­te­dir. Bu, ancak uzun vade­de, insan­lar sahip olduk­la­rın­da başa­rı­la­bi­lir. Alman­ca dili­ni edin­dim onla­rı ve Daha faz­la okuyun

Fır­sat Eşit­li­ği Ofisi

Pazartesi
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Tuesday
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Wednesday
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Thursday
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Friday
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

Karls­ru­he şeh­ri­nin Karls­ru­he Şeh­ri Fır­sat Eşit­li­ği Ofi­si, fır­sat eşit­li­ği­ne iliş­kin öne­ri, soru ve şika­yet­le­ri olan kadın ve erkek­ler için bir ile­ti­şim nok­ta­sı­dır. eğer bizi ara­yın — kadın veya erkek ola­rak Daha faz­la okuyun

Göç sorun­la­rı hak­kın­da tavsiyeler

Pazartesi
9:00-11:00
Wednesday
9:00-11:00
Thursday
9:00-12:00 / 15.00-17.00
Friday
9:00-11:00

arKA — yazar pent­ru roma­nii din Karls­ru­he Baden Würt­tem­berg eV’­de­ki Rumen-Alman Der­ne­ği RDVBW, Karls­ru­he­’­den gelen tüm göç­men­ler için — özel­lik­le Roman­ya vatan­daş­la­rı için — tüm yaşam durum­la­rın­da yar­dım ve des­tek sunar. Daha faz­la okuyun

Göç­men­ler için Danışmanlık

Wednesday
9:00 - 12:00
Thursday
13:00 - 17:00

Rusya’dan gelen Alman­la­ra Reh­ber­lik Bir enteg­ras­yon kur­su önce­sin­de, sıra­sın­da ve son­ra­sın­da aşa­ğı­da­ki konu­lar­da reh­ber­lik ve des­tek: ‑Alman­ca­nın geliş­ti­ril­me­si ‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı ve diğer dil kurs­la­rı için ara­cı­lık ‑Temel gerek­si­nim­le­rin kar­şı­lan­ma­sı­nı güven­ce Daha faz­la okuyun

Göç­men­ler için ilk danışmanlık

Pazartesi
Tuesday
Wednesday
9:00 - 12:00
Thursday
Friday

Yetiş­kin göç­men­ler için Görev­le­ri­miz: ‑Birey­sel reh­ber­lik ‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı sıra­sın­da sos­yal peda­go­jik danış­man­lık ‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı sıra­sın­da çocuk bakı­mı konu­sun­da yar­dım ‑Yerel ağla­ra aktif katı­lı­mın sağ­lan­ma­sı ve kül­tür­le­ra­ra­sı genel sos­yal hiz­met­ler ile ida­ri Daha faz­la okuyun

Integ­re­at Uygulaması

Karls­ru­he şeh­ri için Uygu­la­ma, mül­te­ci veya göç­men geç­mi­şi olan vatan­daş­la­rın Karls­ru­he böl­ge­sin­de­ki çeşit­li hiz­met­le­re ve bil­gi­le­re bağım­sız ola­rak eriş­me­le­ri­ne yar­dım­cı olur. Uygu­la­ma çok dil­li­dir (şu anda: Alman­ca, İng­il­izce, Fran­sız­ca, İtaly­anca, Rumen­ce, Arap­ça, Daha faz­la okuyun

Kari­yer değiş­ti­ren genç­ler için destek

Pazartesi
11:00 - 13:00
Wednesday
11:00 - 13:00
Tuesday
14:00 - 17:00
Thursday
14:00 - 17:00
Friday
13:00 - 16:00

12–18 yaş ara­sı genç­ler için okul­lar­da küçük grup­lar halin­de ve JMD-oda­­­la­­­rı­n­­­da ücret­siz Alman­ca ders­le­ri (gerek­liy­se İng­il­izce ders­le­ri de) sunu­yo­ruz. Amaç: Enteg­ras­yo­nun ön koşu­lu olan yazı­lı ve söz­lü dil yeter­li­li­ği­nin geliş­ti­ril­me­si, Daha faz­la okuyun

Karls­ru­he Göç Danış­ma Kuru­mu (Mig­ra­ti­ons­be­irat der Karlsruhe)

Karls­ru­he Şeh­ri Enteg­ras­yon Ofi­si (Büro für Integ­ra­ti­on der Stadt Karls­ru­he) Göç­men danış­ma kon­se­yi­nin göre­vi ulus­la­ra­ra­sı kent top­lu­mun­da bir ara­da yaşa­mak ve Karls­ru­he­’­de yaşa­yan göç­men­le­rin enteg­ras­yo­nu­nu ilgi­len­di­ren konu­lar­da bele­di­ye mec­li­si­nin görev­le­ri­ni Daha faz­la okuyun

Karls­ru­he Yerel Yöne­ti­mi (Land­rat­samt)

Tuesday
8:00 - 12:00
Wednesday
8:00 - 12:00
Friday
8:00 - 12:00
Tuesday
14:00 - 17:00

Göç­men­lik uyum çalış­ma­la­rı Karls­ru­he Yerel Yöne­ti­mi aşa­ğı­da­ki konu­lar­da yar­dım ve des­tek sun­mak­ta­dır. ‑Okul­dan işe geçiş süre­ci ‑Okul des­te­ği ‑Göç­men­lik uyum çalış­ma­la­rı ‑Çev­re med­ya mer­ke­zi ‑Karls­ru­he böl­ge­sin­de­ki mülteciler

Karls­ru­he­’­de LGBTIQ* — Yardım

isti­şa­re­ler ILSE (Lez­bi­yen ve Gay Ebe­veyn­ler Giri­şi­mi) Karls­ru­he, tüm gök­ku­şa­ğı aile­le­ri ve Karls­ru­he ve çev­re­sin­de bir olmak iste­yen­ler için açık bir grup­tur. Alman­ya­’­da­ki bir­çok böl­ge­sel grup­la bir­lik­te, LSVD (Alman­ya­’­da­ki Lez­bi­yen Daha faz­la okuyun

KIT­’in arka­daş programı

Wednesday
Office hours 13:00 - 14:00

Yeni çalış­ma yerin­de oryan­tas­yon ve kül­tür­ler ara­sı eşler ara­sı deği­şim IStO’nun Buddy Prog­ra­mı, dün­ya­nın her yerin­den yeni gelen öğren­ci­ler ile Karls­ru­he Tek­no­lo­ji Enstitüsü’ndeki kar­şı­la­ma kül­tü­rü­nün yaşan­dı­ğı bir top­lu­luk olan KIT­’in Daha faz­la okuyun

Kül­tür Evi Mika­do eV

Kül­tü­rü, sivil katı­lı­mı ve kişi­sel giri­şi­mi teş­vik etmek ve ile­ti­şim için bir yer yarat­mak Der­ne­ğin ama­cı, diğer şey­le­rin yanı sıra, sanat ve kül­tü­rü tanıt­mak­tır. Der­ne­ğin amaç­la­rı şun­lar­dır: İlçe kül­tü­rü­nün ve Daha faz­la okuyun

Kur­tar­ma Aşı Uygulaması

Coro­na aşı­sı eği­ti­mi­ne dil engel­le­ri için diji­tal des­tek. “Aşı mer­kez­le­rin­de­ki aşı per­so­ne­li­ne yar­dım­cı olmak. Alman­ca bil­me­yen veya gör­me engel­li kişi­ler ve sağır kişi­ler için ücret­siz ola­rak indi­ri­le­bi­lir. Uygu­la­ma, bir akıl­lı tele­fon­da Daha faz­la okuyun

kuru­luş

Göç­men kuru­cu­lar için diji­tal plat­form Estab­li, Alman­ya­’­da ken­di işi­ni kur­ma konu­sun­da Alman­ca konu­sun­da zor­luk yaşa­yan yeni vatan­daş­la­rı ve yurt dışın­dan gelen kişi­le­ri des­tek­le­mek­te­dir. Bir iş kur­mak­la ilgi­le­nen kişi­le­rin, yan­la­rın­da dura­cak Daha faz­la okuyun

Medi­netz

Wednesday
14:00 - 16:00

evrak­sız has­ta? Medi­netz Karls­ru­he, Alman­ya­’­da bel­ge­siz göç­men­ler, sağ­lık sigor­ta­sı olma­yan veya ika­met sta­tü­sü olma­yan­lar, mül­te­ci­ler ve Alman­ya­’­da tıb­bi bakı­ma eri­şi­mi olma­yan veya yal­nız­ca sınır­lı eri­şi­mi olan evsiz­ler için bir tıb­bi danış­man­lık Daha faz­la okuyun

MUIMI

Göç­men­le­re ana dil­le­rin­de bil­gi Top­lan­tı­lar göç­men der­nek­le­rin­de ve Karls­ru­he­’­de­ki okul­la­rın ebe­veyn kafe­le­rin­de yapı­lır. Bu neden­le MIUMI top­lan­tı­la­rı, zaman, mekan, atmos­fer ve dilin aşi­na olun­du­ğu kurum­lar­da misa­fir ola­rak yapı­lır. Baş­ta Türk grup­lar Daha faz­la okuyun

Mül­te­ci Yar­dı­mı Karls­ru­he eV — ofis

Tuesday
15:00 - 18:00
Wednesday
15:00 - 18:00
Thursday
15:00 - 18:00
Friday
15:00 - 18:00

Kayıt gerek­li Flücht­lings­hil­fe Karls­ru­he eV’nin ofi­si Alter Sch­lacht­hof 59 — İns­an Hak­la­rı Mer­ke­zi — 2. kat her zaman salı­dan cuma­ya — saat 15:00 — 18:00 ara­sı senin için açıl­dı ✅ Lüt­fen aklı­nız­da bulun­du­run: Daha faz­la okuyun

Mül­te­ci­ler için eği­tim ve öğre­tim hak­kın­da ilk bilgiler

Pazartesi
17:00 - 19:00
Tuesday
17:00 - 19:00
Wednesday
17:00 - 19:00
Thursday
17:00 - 19:00
Friday
17:00 - 19:00

KIT Öğren­ci Elçi­le­ri tara­fın­dan bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı KIT Öğren­ci Elçi­le­ri, her ay eği­tim almak iste­yen mül­te­ci­ler için bir bil­gi­len­dir­me etkin­li­ği düzen­ler. Alman­ya­’­da ve KIT­’­de eği­tim alma­nın fark­lı ola­nak­la­rı hak­kın­da genel soru­la­rı Daha faz­la okuyun

Tera­pist­ler veya uzman tera­pist­ler ile birey­sel seanslar

atman — Ruh Sağ­lı­ğı ve Göç Ens­ti­tü­sü atman Ruh Sağ­lı­ğı ve Göç Ens­ti­tü­sü, önce­lik­le trav­ma ile ilgi­li rahat­sız­lık­lar­dan (örne­ğin TSSB) muz­da­rip mül­te­ci­le­re yöne­lik­tir. Danı­şan­la­rı ve tera­pist­le­ri düşük eşik­li bir şekil­de Daha faz­la okuyun

Ukray­na­lı­lar için yardım

Bura­da mül­te­ci­ler için otur­ma izni Zu den Bera­tungss­tel­le­n­’i bura­ya bağ­la­yın Diğer bağ­lan­tı­lar: Karls­ru­he­’­de­ki Ukray­na­lı­lar — DUV eV Mül­te­ci yar­dı­mı Karls­ru­he eV Ada­let ve Göç Bakan­lı­ğı BW Mül­te­ci Kon­se­yi BW Şehir koor­di­nat­la­rı nüfus­tan yar­dım tek­lif­le­ri ukrainehilfe@karlsruhe.de

Ulus­la­ra­ra­sı Öğren­ci Merkezi

Pazartesi
10:00 - 14:00
Tuesday
10:00 - 14:00
Wednesday
10:00 - 14:00
Thursday
10:00 - 14:00
Friday
10:00 - 14:00

Stu­di­eren­de­n­werk Karls­ru­he­’­de çalı­şı­yor Stu­di­eren­de­n­werk Karls­ru­he­’­de şun­la­rı yapa­bi­lir­si­niz: — dil bece­ri­le­ri­ni­zi geliş­ti­re­bi­le­ce­ği­niz bir Tan­dem Dil Orta­ğı bulun, — yeni ülke­niz­de yolu­nu­zu bul­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak bir spon­sor ara­cı­lı­ğıy­la yar­dım bulun, — ulus­la­ra­ra­sı akşam­lar­da diğer Daha faz­la okuyun

uygu­la­ma gel

Fede­ral Göç ve Mül­te­ci­ler Dairesi’nin Gün­lük haya­tın bir­çok soru­su­na cevap­lar. İlt­ica, eği­tim, çalış­ma konu­la­rın­da bil­gi­ler. Çev­ri­mi­çi Alman­ca öğren­mek için ücret­siz tek­lif­ler. Fede­ral Göç ve Mül­te­ci­ler Daire­si, uygu­la­ma­yı Fede­ral İş Kuru­mu, Daha faz­la okuyun