Ame­rič­ka knjiž­ni­ca Karlsruhe

Utorak
14.00 - 18.00
Srijeda
10.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00
Ponedjeljak
14.00 - 18.00
Petak
14.00 - 18.00
Ponedjeljak
10:00 -14:00

Ame­rič­ka knjiž­ni­ca je knjiž­ni­ca na engle­skom jezi­ku u sje­ver­nom dije­lu Kar­l­sru­hea. Dio je Grad­ske knjiž­ni­ce Kar­l­sru­he, pa vam je za posud­bu knji­ga potreb­na samo iskaz­ni­ca za Grad­sku knjiž­ni­cu Kar­l­sru­he. Ovdje vidi više

Bicik­lis­tič­ka ško­la, bicik­lis­tič­ke ture, teča­je­vi i radi­oni­ca samopomoći

Srijeda
15:00 - 18:00
Četvrtak
15:00 - 18:00

ADFC — All­ge­me­ine Deut­s­c­her Fahr­rad­club Kre­isver­band Kar­l­sru­he je udru­ga koja zas­tu­pa inte­re­se sva­kod­nev­nih i rekre­ativ­nih bicik­lis­ta svih dob­nih sku­pi­na. Glav­na podru­čja rada su: — Pla­ni­ra­nje i vođe­nje bicik­lis­tič­kih tura – Kam­pa­nje i vidi više

Bub­nje­vi u ibz‑u

Ponedjeljak
17:30 -19:00

Sva­kog 3. pet­ka u mje­se­cu   “Pro­na­đi svoj ritam” — Za počet­ni­ke i napred­ne   Dođi­te i ins­pi­ri­raj­te se raz­li­či­tim rit­mo­vi­ma. Sa sobom može­te poni­je­ti svoj bubanj, bon­go itd. Vese­li­mo se! vidi više

COLA TAXI OKAY

Utorak
19.00

COLA TAXI OKAY je inter­kul­tu­ral­ni pro­jek­t­ni pros­tor koji želi stvo­ri­ti mjes­to za susre­te, raz­mje­nu i kre­ati­van rad. Želi­mo omo­gu­ći­ti među­sob­nu kul­tur­nu inte­gra­ci­ju, u bilo kojem obli­ku i za sve — vidi više

Fair­tra­de Grad Karlsruhe

Zala­ga­nje za pra­ved­nu trgo­vi­nu   Iza Fair­tra­de Grad Kar­l­sru­he sto­je lju­di koji kupu­ju pro­izvo­de pra­ved­ne trgo­vi­ne, pru­ža­ju infor­ma­ci­je o pra­ved­noj trgo­vi­ni, govo­re dru­gi­ma o njoj i uklju­če­ni su u Wel­tla­den, vidi više

Inte­gra­tiv­na sport­ska ponuda

za sve U sklo­pu inte­gra­tiv­ne sport­ske ponu­de, ško­la i ured za sport u surad­nji sa svo­jim surad­ni­ci­ma nudi širo­ku pale­tu spor­to­va za sva­ko­ga. Cilj svih mje­ra je olak­ša­ti pro­ces inte­gra­ci­je vidi više

Kino­te­ka Karlsruhe

Kuća film­ske umjet­nos­ti – sada i vir­tu­al­no – onli­ne ponu­de Kino­te­ka+: ONLINE stre­aming fil­mo­va https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home Kino­te­ka je nepro­fit­na kuća film­ske umjet­nos­ti u Kar­l­sru­heu koja otkri­va, čuva i izla­že fil­mo­ve. Pro­gram­ski vidi više

Kli­mat­ski pod­cast zaokup­lja svijet

Tree Talk — kli­mat­ski pod­cast zaokup­lja svi­jet O čemu se radi? Pro­jekt je nami­je­njen mla­di­ma iz svih dije­lo­va svi­je­ta koji su zain­te­re­si­ra­ni za temu pod­cas­tin­ga i temu zašti­te kli­me i oko­li­ša. vidi više

Košar­ka do ponoći

Četvrtak
ab 10 Uhr

Nakon dvi­je godi­ne coro­na stan­ke, od 15. ruj­na 2022. ponov­no kre­će bes­plat­na sport­ska ponu­da „Košar­ka do pono­ći“ u sklo­pu pro­gra­ma „Druš­tve­no zajed­niš­tvo kroz sport“. Od 22 sata do pono­ći mla­di od vidi više

Kuhi­nja za kulturu

Ponedjeljak
11:00 - 15:00
Utorak
11:00 - 15:00
Srijeda
11:00 - 15:00
Četvrtak
11:00 - 15:00
Petak
11:00 - 15:00

U Alte Seile­rei   Mjes­to za goz­bu Mjes­to za obli­ko­va­nje buduć­nos­ti Mjes­to za neo­bič­ne pro­jek­te Druš­tve­no mjes­to Mjes­to za sva­ko­ga Mjes­to za Vas

Kul­tu­ra za sve — Vol­k­sbüh­ne Kar­l­sru­he eV

Ponedjeljak
10:00 - 13:00
Petak
10:00 - 13:00

KULTURA ZA SVE zna­či: Omo­gu­ću­je­mo posjet kaza­li­štu po razum­noj cije­ni. Nudi­mo 11 raz­li­či­tih kaza­liš­nih pret­pla­ta. Vi bira­te, mi dos­tav­lja­mo ulaz­ni­ce za želje­ni broj pred­sta­va u kaza­li­šti­ma Kar­l­sru­hea po Vašem izbo­ru. vidi više

LGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu – aktiv­nos­ti u slo­bod­no vrijeme

Ponu­de: “LaVie” — Queer cen­tar za mla­de: https://stja.de/lavie/   “SCHWUNG” — krov­na orga­ni­za­ci­ja koja čini pros­to­re i infras­truk­tu­ru dos­tup­nim gru­pa­ma: https://www.schwung-karlsruhe.de/   Lis­ta queer orga­ni­za­ci­ja i doga­đa­ja u Kar­l­sru­heu i vidi više

Lokal­na Agen­da 21

Anga­žman za više odr­ži­vos­ti u Kar­l­sru­heu Anga­žman za odr­živ i pre­ma buduć­nos­ti ori­jen­ti­ran Kar­l­sru­he, kao i za odr­živ razvo­ju diljem svi­je­ta, je velik u Kar­l­sru­heu — kako među gra­đa­ni­ma tako vidi više

Među­na­rod­ni sas­ta­nak majki

Ponedjeljak
11:30
Utorak
11:30

u Pes­ta­lo­zzi ško­li u Dur­lac­hu   Kafić za maj­ke nami­je­njen je svim maj­ka­ma iz Pes­ta­lo­zzi ško­le Dur­lach (bri­ga o dje­ci za to vri­je­me je zajam­če­na). Maj­ke ima­ju pri­li­ku raz­mje­nji­va­ti ​​ide­je vidi više

Među­na­rod­ni žen­ski kafić

Četvrtak
15:30 - 18:00

Mjes­to susre­ta žena iz svih zema­lja Među­na­rod­ni žen­ski kafić otvo­re­no je mjes­to susre­ta žena iz svih zemalja.

Mjes­ta susre­ta za maj­ke i očeve

Kafi­ći za maj­ke, kafi­ći za rodi­te­lje, počet­ni rodi­telj­ski kafi­ći, sas­tan­ci za doje­nje i sas­tan­ci za oče­ve Raz­li­či­ta mjes­ta za rodi­telj­ske i obi­telj­ske sas­tan­ke nude vam pri­li­ku da stu­pi­te u kon­takt s vidi više

Moj zele­ni grad Karlsruhe

„Uči­ni sam“ pro­jek­ti za zele­ni Kar­l­sru­he   Zajed­no može­mo uči­ni­ti Kar­l­sru­he odr­ži­vim. Može­mo razvi­ti i imple­men­ti­ra­ti ide­je. Možda stvo­ri­ti kvar­tov­ski vrt, for­mi­ra­ti ener­get­ske zajed­ni­ce, zajed­no se bavi­ti spor­tom u par­ku vidi više

Mre­ža Kar­l­sru­he NUB (Odgoj i obra­zo­va­nje o pri­ro­di i okolišu)

Otkrij­te zajed­no pri­ro­du i oko­liš Sudi­oni­ci mre­že Odgoj i obra­zo­va­nje o pri­ro­di i oko­li­šu u Kar­l­sru­heu pos­ta­vi­li su za zada­tak pri­do­bi­ti lju­de za pri­ro­du i odr­ži­vi način živo­ta, razvi­ti zna­nje vidi više

Patin­nen­Pro­jekt (Pro­jekt kume)

Četvrtak
15:30 - 17:30

Za novo­do­se­lje­ne i lokal­ne žene Pro­jekt kume podr­ža­va part­ner­stvo izme­đu novo­do­se­lje­nih i lokal­nih žena. U tan­de­mu i na grup­nim sas­tan­ci­ma koji se redo­vi­to nude, pos­to­ji pri­li­ka da se među­sob­no upoz­na dru­ga­či­ji vidi više

queer­Café

Utorak

queer­Café je usmje­ren na LGBTIQ migran­te i izbje­gli­ce koji žele upoz­na­ti dru­ge queer oso­be u Kar­l­sru­heu. Želje­li bismo pokre­nu­ti raz­mje­nu i ponu­di­ti smjer­ni­ce o tema­ma kao što su queer migrant vidi više

Rodi­telj­ski sas­ta­nak “Bärenstark”(jak kao medvjed)

Srijeda

Uspos­ta­vi­te kon­takt s dru­gim rodi­te­lji­ma i dje­com za vri­je­me doruč­ka Rodi­te­lji i dje­ca do 4 godi­ne mogu na rodi­telj­skom sas­tan­ku “Bärens­tark” stu­pi­ti u kon­takt s dru­gim rodi­te­lji­ma i dje­com u vidi više

Sport­ska ponu­da NCO-kluba

Srijeda
18:30
Petak
18:30

I u vri­je­me Coro­ne i zatvo­re­nom par­ko­ur dvo­ra­nom važ­no nam je da se dje­ca i mla­di kre­ću. Zato tre­nut­no nudi­mo tre­ning uži­vo tri dana u tjed­nu.   Sva­kog pet­ka u vidi više

Sve pod jed­nim krovom

Druš­tvo Nije­ma­ca iz Rusi­je Dje­ca, mla­di, odras­li i sta­ri­je oso­be svih naci­onal­nos­ti. Vese­li­mo se svi­ma koji nam dođu. U cen­tru za mla­de nudi­mo sadr­žaj­ne aktiv­nos­ti u slo­bod­no vri­je­me za jača­nje poten­ci­ja­la vidi više

Zajed­nič­ke veče­ri kuhanja

za izbje­gli­ce i sta­nov­ni­ke Mi smo zajed­ni­ca Über den Tel­ler­rand (raz­miš­lja­nje izvan okvi­ra) Kar­l­sru­he, jedan od pre­ko 30 služ­be­nih sate­li­ta regis­tri­ra­ne udru­ge Über den Tel­ler­rand e.V. Zajed­no se zala­že­mo za vidi više