Hizmetler

Hizmetler

Kine­ma­tek Karlsruhe

Film­kunst­ha­us — şim­di de sanal — çev­ri­mi­çi teklifler

Kine­mat­hek +: Çev­rim içi film akı­şı https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home

Kine­mat­hek, Karls­ru­he­’­nin film­le­ri keş­fe­den, koru­yan ve ser­gi­le­yen kar ama­cı güt­me­yen film sanat evi­dir. Dik­kat­li ve sürek­li çalış­ma, dağı­tım­cı­lar ve arşiv­ler­le alış­ve­riş, film tari­hi araş­tır­ma­sı ve este­tik yan­sı­ma yoluy­la, prog­ram dizi­le­ri küra­tör­lü­ğün­de ve ara­cı­lık edi­li­yor. Kine­mat­he­k­’in kırk yılı aşkın bir süre­dir düşün­ce ve tar­tış­ma­yı hare­ke­te geçi­ren, zama­nın nab­zı­nı tutan ve sanat­sal kali­te­siy­le ikna eden bir film prog­ra­mı suna­bil­me­si, coş­ku ve gönül­lü bağ­lı­lık saye­sin­de­dir. Yıl­da 600 etkin­lik ve yak­la­şık 17.000 izle­yi­ci ile Kine­mat­hek, sos­yal alış­ve­riş için bir plat­form ve fark­lı nesil­ler için bir buluş­ma yeri ola­rak kabul edi­lir, aynı zaman­da çağ­daş med­ya seli­nin orta­sın­da bir viz­yon oku­lu ola­rak kabul edilir.

7,00 € misa­fir­ler için — 5,00 € üye­ler için — 3,00 € çocuk sine­ma­sı için — 2,00 € çocuk sine­ma kulü­bü için

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
Kine­mat­hek Karlsruhe
Kaiser­pas­sa­ge 6, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.