Ani­ka­’­nın Orga­ni­zas­yon Şeması

Dieses Bild hat ein leeres Alt-Attribut. Der Dateiname ist NEU_Anika_Logo_klein-schmal.jpg
  1. Neyi tem­sil edi­yo­ruz? (Kurum kimliği)

Ani­KA ‑Karls­ru­he­’­ye varış, Karls­ru­he şeh­rin­de enteg­ras­yon poli­ti­ka­la­rı kap­sa­mın­da çalı­şan­la­rın oluş­tur­du­ğu bir pro­to­kol­dür. Ani­KA­’­nın ama­cı, Karlsruhe’nin yeni gelen­le­ri kar­şı­la­ma yapı­sı­nı daha da geliş­tir­mek ve “Karlsruhe’ye enteg­ras­yon süre­ci­nin” tamam­lan­ma­sı­nı sağlamaktır.AniKA, Karls­ru­he­’­nin (yeni) göç­men­ler için cazi­be mer­ke­zi ola­rak algı­lan­ma­sı­nı teş­vik etmek­te ve tüm yeni gelen­ler için her konu­da hız­lı ve kap­sam­lı bil­gi­len­dir­me ve de en uygun imkan­la­rın sağ­lan­ma­sın­da ilk temas nok­ta­sı olma­yı istemektedir. 

u kurum, Karls­ru­he şeh­rin­de göç­men­ler­le temas halin­de olan tüm ilgi­li kişi­le­ri bir ara­ya getir­me­yi iste­mek­te­dir. Bu pro­to­kol kap­sa­mın­da tüm pro­to­kol part­ner­le­ri ken­di iş alan­la­rıy­la ilgi­li konu­lar­da bil­gi alış­ve­ri­şi yapmaktadır.Yaşayan ve öğre­nen bu kuru­mun mer­ke­zin­de düzen­li ola­rak bil­gi alış­ve­ri­şi ve ortak geli­şim var­dır. Bu bir­lik­te­ki aktör­le­rin her biri aktif ola­rak Ani­Ka­’­nın görü­nür­lü­ğü­nü ve tanı­nır­lı­ğı­nı art­tır­ma­yı teş­vik etmek­te­dir. Kül­tür­le­ra­ra­sı­lık ve çeşit­li­lik ve de özgür­lü­ğe ve temel demok­ra­tik değer­le­re bağ­lı­lık şüpe­siz ki Ani­Ka­’­nın temel pren­sip­le­ri­dir. Ani­Ka, pro­to­kol part­ner­le­ri­nin ve göç­men­le­rin söz­cü­sü ola­rak onla­rın poli­ti­ka­da­ki etki­si­ni yani demok­ra­si­ye tam katı­lım­la­rı­nın art­ma­sı­nı desteklemektedir. 

  1. Neyi başar­mak isti­yo­ruz? (Hedef)

Ani­Ka­’­nın ama­cı yeni göç­men­le­re basit ve açık ola­rak des­tek ver­mek onla­rın yeni evle­ri­ne uyum sağ­la­ma­la­rı­nı kolay­laş­tır­mak­tır. Ani­KA basit­çe pro­to­kol part­ner­le­ri­nin hiz­met­le­ri­nin şef­faf­lı­lı­ğı­nı ve görü­nür­lü­gü­nü art­tı­rır. İdari ve kamu­sal yaşam yapı­la­rı­nı anla­şı­lır hale geti­rir. Bu amaç­la, sürek­li ola­rak yeni hiz­met­ler düzen­ler ve yerel yöne­tim­ler­le düzen­li bil­gi alış­ve­ri­şin­de bulu­nur. Ani­KA, enteg­ras­yon poli­ti­ka­sı üze­rin­de çalı­şan aktör­ler ve hiz­met alan hedef grup­la­rı ara­la­sın­da bir köp­rü göre­vi gör­me­yi amaç­lar. Bu amaç­la net­wor­king fır­sa­tı yara­tır ve de göç­men­le­rin iş yer­le­rin­de kat­ma değe­ri yük­sek ele­man­lar olma­sı­nı sağlar. 

  1. Hedef­le­re nasıl ulaş­mak isti­yo­ruz? (Temel prensipler)

Ani­KA, net yapı­la­ra ve şef­faf karar alma kanal­la­rı­na sahip­tir. Ağ üze­rin­den kurum part­ner­le­ri ara­sın­da sürek­li mes­le­ki bil­gi alış­ve­ri­şi yapıl­ma­sı ve de bunun pro­to­kol part­ner­le­ri ara­sın­da en kısa yol­dan yapıl­ma­sı sağlanır. 

Düzen­li yapı­lan bir­lik top­lan­tı­la­rın­da yoğun bir şekil­de mes­le­ki alan­lar­da bil­gi alış veri­şi ger­çek­le­şir. Bura­da ortak yak­la­şım karar­laş­tı­rı­lıp ortak konu­lar geliş­ti­ri­le­rek
temel görev­ler dağı­tı­lır. Örne­ğin, iş piya­sa­sı, enteg­ras­yon, yöne­tim yapı­la­rı veya ida­ri görev , yet­ki ve sorum­lu­luk­la­rın anla­şıl­ma­sı veya kül­tü­rel eği­tim gibi konu­lar­da çalış­ma grup­la­rı oluşturulabilir. 

Ani­KA yöne­ti­mi kurum top­lan­tı­la­rı­nı Ani­KA yürüt­me kuru­luy­la yakın koor­di­nas­yon ve işbir­li­ği için­de ger­çek­leş­ti­rir ve sonuç­la­rı tüm Ani­KA ortak­la­rı­na ile­tir. Ani­KA­’­nın hedef­le­ri tüm pro­to­kol ortak­la­rı tara­fın­dan des­tek­le­nir ve bu part­ner­ler stra­te­ji geliş­ti­ril­me­sin­de ve de Ani­KA­’­nın çalış­ma­la­rı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sın­da aktif ola­rak yer alır. 

  1. Bir­li­ge nasıl üye olu­nur? (Üye­lik koşulları)

Karls­ru­he ken­tin­de göç­men­lik ve enteg­ras­yon­la bağ­lan­tı­sı olan Ani­Ka­’­nın amaç­la­rı­nı ve pren­sip­le­ri­ni benim­se­yen ve bu bir­li­ğin çalış­ma­la­rı­na düzen­li ola­rak katıl­ma­ya istek­li her­kes üye ola­bi­lir. İşb­irl­iğ­in­in teme­lin­de Ani­Ka­’­nın mis­yo­nu­nun tüm üye­ler tara­fın­dan des­tek­le­nip yaşa­tıl­ma­sı vardır. 

Enteg­ras­yon ortak­la­rı, kurum­lar, yet­ki­li­ler, ajans­lar, kulüp­ler, der­nek­ler ve tica­ri olma­yan diğer bir­lik­ler ola­bi­lir. Yöne­tim kuru­lu yeni üye­le­re karar verir ve bu üye­ler Ani­ka-Web site­sin­de özgeç­miş­le­riy­le bir­lik­te görülebilir. 

  1. İs Bir­lik­le­ri

Ani­ka fir­ma­lar­la, şir­ket­ler­le, vakıf­lar­la işbir­li­ği ve ortak­lık­lar kurar. Bu işbir­lik­le­ri Ani­Ka­’­nın web site­isn­den görün­tü­le­ne­bi­lir fakat bu kurum­lar Ani­ka orga­ni­zas­yo­nun bir üye­si değildir.