Altı yaşı­na kadar çocu­ğu olan ebeveynler

Bu Start­punkt-Eltern­ca­f­és tüm anne-baba aday­la­rı ile bebek­li ve küçük çocuk­lu aile­ler için açık bir ebe­veyn kafe­si sun­mak­ta­dır. Bura­da diğer ebe­veyn­ler ve eği­tim uzman­la­rıy­la tanı­şa­bi­lir ve bebek­ler ve küçük çocuk­lar için etkin­lik­ler ve hiz­met­ler hak­kın­da bil­gi edinebilirsiniz.

Okul önce­si çocuk­lar için çocuk bakımı

Alman­ya­’­da çocuk­la­rın bir gün­düz bakı­me­vi­ne (kısa­ca: Kita) git­me­si kanu­nen zorun­lu değil­dir. Ancak, çocu­ğu­nuz dili çok daha hız­lı öğre­ne­ce­ği için şid­det­le tav­si­ye edi­lir. Karls­ru­he Kita por­ta­lın­da 1 ila 6 yaş ara­sı çocuk­lar için çocuk bakım tesis­le­ri­ne genel bir bakış bula­bi­lir­si­niz: https://kitaportal.karlsruhe.de/

Şu anda, çocu­ğu­nuz bir Kita­’­ya devam edi­yor­sa ebe­veyn kat­kı­sı öde­me­niz gerek­mek­te­dir. Bu kat­kı payı geli­ri­ni­ze bağlıdır.

Çocu­ğu­nu­zu bir Kreş’e kay­det­tir­mek­le ilgi­li soru­la­rı­nız var­sa lüt­fen Ser­vi­ces­tel­le Kin­der­ta­ges­bet­re­u­ung (gün­düz bakım hiz­me­ti mer­ke­zi) ile ile­ti­şi­me geçin:

Ser­vi­ces­tel­le Kin­der­ta­ges­bet­re­u­ung
Tel: +49 (0)721 133 ‑5566
Tele­fon­la danış­ma saat­le­ri: Pazar­te­si 09:00 — 12:00, Çar­şam­ba 09:00 — 12:00
service@kita.karlsruhe.de

Ebe­veyn kat­kı payı­nı öde­yecek kadar kazan­mı­yor musu­nuz? Eğer öyley­se, kat­kı­nız için bir süb­van­si­yon talep ede­bi­lir­si­niz. Daha faz­la bil­gi için: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/wjh/wjh_foerderung.de

Küçük çocuk­lar için gün­düz bakı­mı­na iliş­kin tavsiyeler

Kita Giriş Prog­ra­mı (Kita-Eins­ti­eg ) ebe­veyn­le­re çocuk bakı­mı ve çocuk­la­rın bir Kita­’­ya kay­de­dil­me­si konu­sun­da tav­si­ye­ler­de bulu­nur ve onla­rı bil­gi­len­di­rir: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/kita-einstieg.de

Çok dil­li Kita reh­ber­le­ri (Kita-Lot­sin­nen) çocuğunuzu/çocuklarınızı bir Kita­’­ya kay­det­tir­me­ni­ze yar­dım­cı olmak ve sizi diğer faali­yet­ler ve hiz­met­ler­le tema­sa geçir­mek için hazır­dır: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kindertagesstaetten/info-service.de