Altı yıla kadar çocu­ğu olan ebeveynler

Start­punkt-Eltern­ca­f­és, tüm anne-baba­lar ve bebek­li ve küçük çocuk­lu aile­ler için açık bir ebe­veyn kafe sun­mak­ta­dır. Bura­da diğer ebe­veyn­ler ve eği­tim uzman­la­rıy­la tanı­şa­bi­lir ve bebek­ler ve küçük çocuk­lar için akti­vi­te­ler ve hiz­met­ler hak­kın­da öğre­ne­bi­lir­si­niz: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/fruehe_praevention/startpunkt.de

Okul önce­si çocuk­lar için çocuk bakımı

Alman­ya­’­da çocuk­la­rın bir kre­şe (kısa: Kita) git­me­le­ri kanu­nen zorun­lu değil­dir. Ancak, çocu­ğu­nuz dili çok daha hız­lı öğre­ne­ce­ği için şid­det­le tav­si­ye edi­lir. Karls­ru­he Kita por­ta­lın­da 1 ila 6 yaş ara­sın­da çocuk­lar için çocuk bakım tesis­le­ri­ne genel bir bakış bula­bi­lir­si­niz: https://kitaportal.karlsruhe.de/

Şu anda, çocu­ğu­nuz bir Kita­’­ya katı­lır­sa ebe­veyn kat­kı­sı öde­me­niz gere­kir. Bu kat­kı geli­ri­ni­ze bağlıdır.

Çocu­ğu­nu­zu bir Kita­’­ya kay­det­tir­me­niz­le ilgi­li soru­la­rı­nız var­sa lüt­fen Ser­vi­ces­tel­le Kin­der­ta­ges­bet­re­u­ung (gün­düz bakım mer­ke­zi) ile ile­ti­şi­me geçin:

Ser­vi­ces­tel­le Kin­der­ta­ges­bet­re­u­ung
Tel.: +49 (0)721 133 ‑5566
Tele­fon danış­ma saat­le­ri: Pazar­te­si 09:00 – 12:00, Çar­şam­ba 09:00 – 12:00
service@kita.karlsruhe.de

Ebe­veyn kat­kı­sı­nı öde­yecek kadar kazan­mı­yor musu­nuz? Bu şekil­de, kat­kı­nız için bir süb­van­si­yon talep ede­bi­lir­si­niz. Daha faz­la edi­nin: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/wjh/beitragszuschuss.de

Küçük çocuk­lar için kreş tavsiyeleri

Kita Giriş prog­ra­mı (Kita-Eins­ti­eg), ebe­veyn­le­re çocuk bakı­mı ve çocuk­la­rı bir Kita­’­ya kay­det­me konu­sun­da tav­si­ye­ler­de bulu­nur ve bil­gi­len­di­rir: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/kita-einstieg.de

Çocu­ğu­nu­zu (ren) bir Kita­’­ya kay­det­me­ni­ze ve diğer etkin­lik ve hiz­met­ler­le ile­ti­şi­me geç­me­ni­ze yar­dım­cı olmak için çok dil­li Kita kıla­vuz­la­rı (Kita-Lot­sin­nen) mev­cut­tur: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kindertagesstaetten/info-service.de