Alman­ca Dil Kursu

Pazartesi
8:45 - 12:30
Salı
8:45 - 12:30
Perşembe
8:45 - 12:30

ebe­veyn­ler için — çocuk bakı­mı ile Çocuk bakı­mı olan ebe­veyn­ler için Alman­ca kur­su. Karls­ru­he Enteg­ras­yon Büro­su, Ocak ayın­dan iti­ba­ren çocuk bakı­mı olan ebe­veyn­ler için bir Alman­ca dil kur­su sun­mak­ta­dır. Bu tek­lif, daha faz­la okuyun

Alman­ca öğrenmek

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Karls­ru­he­’­de­ki enteg­ras­yon kurs­la­rı Baş­vu­ru­lar­da size yar­dım­cı olu­yo­ruz, soru­la­rı­nı­zı yanıt­lı­yo­ruz ve Karls­ru­he­’­de sizin için uygun bir enteg­ras­yon kur­su bulu­yo­ruz. Ran­de­vu için lüt­fen bizim­le ile­ti­şi­me geçin Tele­fon: 0721 133‑5727 İnd­irm­ek için el ila­nı daha faz­la okuyun

Daha İyi Alman­ca Konuş

Çarşamba

Telaf­fu­zu­nu­zu ve beden dili­ni­zi geliş­ti­rin Karls­ru­he Mühl­bur­g­’­da­ki yeni halk kütüp­ha­ne­sin­de­ki AWO­’­nun yeni oda­la­rın­da Çar­şam­ba öğle­den son­ra­la­rı “daha iyi Alman­ca konuş” tek­li­fi yapı­lır. Katı­lım, ilk yer­leş­tir­me görüş­me­sin­den son­ra müm­kün­dür, bunun için daha faz­la okuyun

Eği­tim tek­lif­le­ri — Bil­dungs­re­gi­on Karlsruhe

Bil­dungs­re­gi­on Karls­ru­he Çev­ri­mi­çi eği­tim tek­lif­le­ri­ni bulun! Karls­ru­he eği­tim böl­ge­si­nin çev­ri­mi­çi plat­for­mun­da www.bildungsregion-karlsruhe.de fark­lı hedef grup­lar için eği­tim tek­lif­le­ri bula­bi­lir­si­niz. Ana konu­lar: Okul Mes­lek Göç Kül­tür Spor Dalları

Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için Eği­tim Danışmanlığı

Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için Eği­tim Danış­man­lı­ğı okul­da başa­rı Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için eği­tim danış­man­lı­ğı Inter­na­ti­ona­ler Bun­d­’un bir pro­je­si­dir. Amaç, öğren­ci­le­rin eği­tim fır­sat­la­rı­nı şu yol­lar­la artır­mak­tır: İlk­ok­ul Çocuk­la­rı için daha faz­la okuyun

God­mot­her Pro­je­si — PatinnenProjekt

Perşembe
15:30 - 17:30

God­mot­her Pro­je­si — Patin­nenP­ro­jekt kadın­lar için — ibz Bu pro­je, bir­bi­rin­den bir şey­ler öğren­mek ama­cıy­la yer­li bir kadın­la göç­men bir kadı­nı bir ara­ya geti­ri­yor. Diğer kül­tür­le­rin keş­fe­dil­di­ği düzen­li grup top­lan­tı­la­rı da daha faz­la okuyun

İlk­ok­ul öğren­ci­le­ri için dil toplantısı

Çarşamba
15:00 - 16:45

İlk­ok­ul öğren­ci­le­ri için dil top­lan­tı­sı Karls­ru­he­’­de­ki çocuk­la­rı­nız için bir bağ­lan­tı bul­mak, yeni arka­daş­lar­la tanış­mak ve Alman­ca öğren­mek için yar­dı­ma ihti­ya­cı­nız var­sa, doğ­ru yere gel­di­niz! Yaban­cı dil ola­rak Alman­ca pra­tik yapmak/öğrenmek/okumak/konuşmak daha faz­la okuyun

Kari­yer değiş­ti­ren genç­ler için destek

Pazartesi
11:00 - 13:00
Çarşamba
11:00 - 13:00
Salı
14:00 - 17:00
Perşembe
14:00 - 17:00
Cuma
13:00 - 16:00

12–18 yaş ara­sı genç­ler için okul­lar­da küçük grup­lar halin­de ve JMD-oda­­­la­­­rı­n­­­da ücret­siz Alman­ca ders­le­ri (gerek­liy­se İng­il­izce ders­le­ri de) sunu­yo­ruz. Amaç: Enteg­ras­yo­nun ön koşu­lu olan yazı­lı ve söz­lü dil yeter­li­li­ği­nin geliş­ti­ril­me­si, daha faz­la okuyun

Karls­ru­he NUB Ağı

Doğa­yı ve çev­re­yi bir­lik­te keş­fet­mek Karls­ru­he­’­de­ki doğa ve çev­re eği­ti­mi aktör­le­ri, çeşit­li prog­ram tek­lif­le­riy­le insan­la­rı doğa için ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir yaşam tar­zı için kazan­ma­yı, bil­gi ve anla­yı­şı geliş­tir­me­nin yanı sıra daha faz­la okuyun

Kül­tür­le­ra­ra­sı Ebe­veyn Mentorları

Kül­tür­le­ra­ra­sı Ebe­veyn Men­tor­la­rı Okul ve eği­tim konu­la­rı hak­kın­da bil­gi Karls­ru­he Bele­di­ye­si, ulus­la­ra­ra­sı ebe­veyn­le­ri okul eği­ti­mi konu­sun­da çeşit­li dil­ler­de hazır­lan­mış bro­şür­ler­le des­tek­le­mek­te­dir. Buna ek ola­rak, ebe­veyn­ler, ebe­veyn­le­re tav­si­ye­ler­de bulu­nan ve onla­ra okul daha faz­la okuyun

Mülteci/göçmen sta­tü­sün­de­ki aday öğren­ci­ler için danış­man­lık ofisi

Perşembe
14:00 - 16:00

Mülteci/göçmen sta­tü­sün­de­ki aday öğren­ci­ler için danış­man­lık ofi­si Alman­ya­’­da eği­tim almak­la ilgi­le­ni­yor musu­nuz? Danış­ma saat­le­ri­miz­de soru­la­rı­nı­zı yanıt­lı­yo­ruz. Lüt­fen ran­de­vu için bel­ge­le­ri­ni­zi hazır bulun­dur­du­ğu­nuz­dan emin olun: Dil Okul ve üni­ver­si­te ser­ti­fi­ka­la­rı Otur­ma izni 📧 Çev­ri­mi­çi daha faz­la okuyun

Mül­te­ci­ler için Eği­tim Fırsatları

Göç­men­ler için Danış­man­lık ve Koor­di­nas­yon Hiz­met­le­ri Karls­ru­he Öğret­men Oku­lu (Päda­go­gisc­he Hochsc­hu­le) mül­te­ci­le­rin üni­ver­si­te eği­ti­mi alma­la­rı ile ilgi­len­mek­te­dir. Mev­cut durum­dan bağım­sız ola­rak her mül­te­ci PH Karls­ru­he ile ile­ti­şi­me geçe­bi­lir. PH Karls­ru­he, daha faz­la okuyun

Sin­ti ve Roman aile­le­rin çocuk­la­rı­na eği­tim desteği

Sin­ti ve Roman aile­le­rin çocuk­la­rı­na eği­tim des­te­ği Des­tek haf­ta­da yak­la­şık 2 kez okul­lar­da veya aile­ler­de evde yapıl­mak­ta­dır. 1 — 10. sınıf­lar ara­sın­da oku­ma yaz­ma, dil des­te­ği, ev öde­vi des­te­ği ve daha faz­la okuyun

Sprech­Punkt

Pazartesi
18:30 - 20:00
Perşembe
18:30 - 20:00

Bir­lik­te Alman­ca pra­tik yapın Küçük mode­ra­tör­lü grup­lar halin­de bir­lik­te Alman­ca konuş­ma tek­li­fi. Alman­ca öğren­mek ve pra­tik yap­mak isti­yor­sa­nız, sizi ran­de­vu­la­rı­mı­za davet edi­yo­ruz. Sprech­Punkt ücret­siz bir tek­lif­tir. Grup­lar dil sevi­ye­si­ne göre oluş­tu­rul­mak­ta­dır. daha faz­la okuyun

Ulus­la­ra­ra­sı Aka­de­mis­yen­ler ve Kar­şı­la­ma Ofisi

Ulus­la­ra­ra­sı Aka­de­mis­yen­ler ve Kar­şı­la­ma Ofi­si yaban­cı bilim insan­la­rı için Ulus­la­ra­ra­sı Aka­de­mis­yen­ler ve Kar­şı­la­ma Ofi­si (IScO), KIT­’­de­ki ulus­la­ra­ra­sı bilim insa­nı hare­ket­li­li­ği için mer­ke­zi irti­bat nok­ta­sı­dır. IScO, KIT­’e bilim­sel bir etkin­lik için gelen yaban­cı daha faz­la okuyun

USS dür­tü

USS, İşle ilgi­li dil kurs­la­rı sunar https://www.uss.de/kurssuche/