Alman­ca Dil Kursu

Pazartesi
8:45 - 12:30
Tuesday
8:45 - 12:30
Thursday
8:45 - 12:30

ebe­veyn­ler için — çocuk bakı­mı ile Çocuk bakı­mı olan ebe­veyn­ler için Alman­ca kur­su. Karls­ru­he Enteg­ras­yon Büro­su, Ocak ayın­dan iti­ba­ren çocuk bakı­mı olan ebe­veyn­ler için bir Alman­ca dil kur­su sun­mak­ta­dır. Bu tek­lif, Daha faz­la okuyun

Alman­ca öğrenmek

Pazartesi
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Karls­ru­he­’­de­ki enteg­ras­yon kurs­la­rı Baş­vu­ru­lar­da size yar­dım­cı olu­yo­ruz, soru­la­rı­nı­zı yanıt­lı­yo­ruz ve Karls­ru­he­’­de sizin için uygun bir enteg­ras­yon kur­su bulu­yo­ruz. Ran­de­vu için lüt­fen bizim­le ile­ti­şi­me geçin Tele­fon: 0721 133‑5727 İnd­irm­ek için el ila­nı Daha faz­la okuyun

Aşı­rı Sürme

Wednesday
10:00 - 11:00

Ulus­la­ra­ra­sı Çev­ri­mi­çi Kütüp­ha­ne OverD­ri­ve, şehir kütüp­ha­ne­niz tara­fın­dan sunu­lan ve diji­tal içe­ri­ği (e‑kitaplar ve ses­li kitap­lar gibi) iste­di­ği­niz zaman, iste­di­ği­niz yer­de ödünç alma­nı­za ola­nak tanı­yan ücret­siz bir hiz­met­tir. Kütüp­ha­ne­niz­den veya oku­lu­nuz­dan Daha faz­la okuyun

DAA Karls­rue

DAA işle ilgi­li dil kurs­la­rı sunu­yor https://daa-karlsruhe.de/bildungsangebote/sprachcoaching-berufsbezogenes-deutsch

Daha İyi Alman­ca Konuş

Wednesday

Telaf­fu­zu­nu­zu ve beden dili­ni­zi geliş­ti­rin Karls­ru­he Mühl­bur­g­’­da­ki yeni halk kütüp­ha­ne­sin­de­ki AWO­’­nun yeni oda­la­rın­da Çar­şam­ba öğle­den son­ra­la­rı “daha iyi Alman­ca konuş” tek­li­fi yapı­lır. Katı­lım, ilk yer­leş­tir­me görüş­me­sin­den son­ra müm­kün­dür, bunun için Daha faz­la okuyun

Ebe­veyn­ler için bil­gi­ler — uluslararası

Okul ve eği­tim konu­la­rı hak­kın­da bil­gi Okul ve eği­tim konu­la­rın­da fark­lı dil­ler­de tek­lif­ler sunan Karls­ru­he şeh­ri­nin bil­gi say­fa­sı. www.karlsruhe.de/eltern_international

Eği­tim ve danış­man­lık hizmetleri

Pazartesi
Friday

Yeni göç­men­ler için: çocuk­lar, genç­ler ve genç yetiş­kin­ler. Yeni göç etmiş çocuk­lar, ergen­ler, genç yetiş­kin­ler ve ebe­veyn­le­ri için eği­tim ve danış­man­lık hiz­met­le­ri­ne genel bakış. Hiz­met­ler çok sayı­da fark­lı kuru­luş tara­fın­dan ve Daha faz­la okuyun

Enteg­ras­yon Kursu

18–27 yaş ara­sı göç­men köken­li genç­ler için  ‑İş piya­sa­sı, eği­tim ve öğre­tim sis­te­mi hak­kın­da temel bil­gi­ler de dahil olmak üze­re göç­men köken­li genç­le­re yöne­lik etkin­lik odak­lı konu­la­ra daya­lı 900 saat­lik yaban­cı Daha faz­la okuyun

İkinci Dil Ola­rak Alman­ca için Diji­tal Öğren­me Çalıştayı

Pazartesi
16:30 - 18:30
Wednesday
16:30 - 18:30

vhs Karls­ru­he “Diji­tal Öğren­me Çalıştayı”mıza her­kes ücret­siz ve ön kayıt olmak­sı­zın katı­la­bi­lir. VHS­’­nin ana bina­sın­da 311 numa­ra­lı oda­da pazar­te­si ve çar­şam­ba gün­le­ri 16.20 — 18.20 saat­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şir. Diğer tek­lif­le­ri Daha faz­la okuyun

İlk­ok­ul öğren­ci­le­ri için dil toplantısı

Wednesday
15:00 - 16:45

İlk­ok­ul öğren­ci­le­ri için dil top­lan­tı­sı Karls­ru­he­’­de­ki çocuk­la­rı­nız için bir bağ­lan­tı bul­mak, yeni arka­daş­lar­la tanış­mak ve Alman­ca öğren­mek için yar­dı­ma ihti­ya­cı­nız var­sa, doğ­ru yere gel­di­niz! Yaban­cı dil ola­rak Alman­ca pra­tik yapmak/öğrenmek/okumak/konuşmak Daha faz­la okuyun

İş Alman­ca­sı

Pazartesi
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

AAW Arbe­itsk­re­is für Aus-und Weiter­bil­dung e.V. (AAW Eği­tim ve Mes­lek iler­let­me Çalış­ma Kuru­mu ) Göç­men­ler ve mül­te­ci­ler mes­lek eği­tim­le­ri­ni yap­tık­la­rı süre boyun­ca B2 dil sevi­ye­si­ne ula­şa­cak kadar dil kur­su yap­ma fır­sa­tı­na Daha faz­la okuyun

Kadın­dan Kadına

Çocuk Bakı­mıy­la bir­lik­te soh­bet kur­s­­­la­­­rı- Çar­şam­ba­la­rı Biraz Alman­ca bili­yor musu­nuz? Baş­ka kadın­lar­la Alman­ca konuş­mak mı isti­yor­su­nuz? O zaman doğ­ru yer­de­si­niz! Çocuk­la­rı­nı­zı da bu kurs­la­ra bir­lik­te geti­re­bi­lir­si­niz. Onla­ra kurs süre­sin­ce bakı­la­cak­tır. Daha faz­la okuyun

Karls­ru­he eği­tim bölgesi

Çev­ri­mi­çi eği­tim tek­lif­le­ri­ni bulun! Karls­ru­he eği­tim böl­ge­si­nin çev­ri­mi­çi plat­for­mun­da www.bildungsregion-karlsruhe.de fark­lı hedef grup­lar için eği­tim tek­lif­le­ri bula­bi­lir­si­niz. Ana konu­lar: Okul Mes­lek Göç Kül­tür Spor Dalları

LERNBOX — KARLSRUHE

Tuesday
15:00 - 17:00
Friday
15:00 - 17:00

Kayıt gerek­li Avlu­da yeni­den baş­lı­yo­ruz. NİHAYET!! Artık 15 Hazi­ran 2021’den iti­ba­ren görü­şe­bi­li­riz. Flücht­lings­hil­fe Karls­ru­he eV’­nin Lern­bo­x’ı­nın avlu­sun­da tek­rar buluş — Alter Sch­lacht­hof 59 ✅. Salon Kay­na­ğın­da ayrı­ca bazı öğren­me alan­la­rı oluş­tur­duk. Her Daha faz­la okuyun

Mül­te­ci­ler için Eği­tim Fırsatları

Göç­men­ler için Danış­man­lık ve Koor­di­nas­yon Hiz­met­le­ri Karls­ru­he Öğret­men Oku­lu (Päda­go­gisc­he Hochsc­hu­le) mül­te­ci­le­rin üni­ver­si­te eği­ti­mi alma­la­rı ile ilgi­len­mek­te­dir. Mev­cut durum­dan bağım­sız ola­rak her mül­te­ci PH Karls­ru­he ile ile­ti­şi­me geçe­bi­lir. PH Karls­ru­he, Daha faz­la okuyun

okul­da başarı

Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için Eği­tim Danış­man­lı­ğı  Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için eği­tim danış­man­lı­ğı Inter­na­ti­ona­ler Bun­d­’un bir pro­je­si­dir. Amaç, öğren­ci­le­rin eği­tim fır­sat­la­rı­nı şu yol­lar­la artır­mak­tır: — İlk­ok­ul Çocuk­la­rı­na Alman­ca Des­te­ği Daha faz­la okuyun

Şim­di Pers­pek­tif! Plus

Wednesday
17:00 - 19:00

Genç mül­te­ci­ler için ile­ti­şim ve özel ders Pro­je genç göç­men­ler (14–27 yaş), özel­lik­le refa­kat­siz küçük­ler için­dir. Bire bir öğret­men­ler, akran­lar­la ile­ti­şim ve kari­yer oryan­tas­yo­nu ile gönül­lü­ler için yar­dım ve reh­ber­lik sunar. Çalış­ma Daha faz­la okuyun

Sprech­Punkt

Pazartesi
18:30 - 20:00
Thursday
18:30 - 20:00

Bir­lik­te Alman­ca pra­tik yapın Küçük mode­ra­tör­lü grup­lar halin­de bir­lik­te Alman­ca konuş­ma tek­li­fi. Alman­ca öğren­mek ve pra­tik yap­mak isti­yor­sa­nız, sizi ran­de­vu­la­rı­mı­za davet edi­yo­ruz. Sprech­Punkt ücret­siz bir tek­lif­tir. Grup­lar dil sevi­ye­si­ne göre oluş­tu­rul­mak­ta­dır. Daha faz­la okuyun

Stif­tung Cent­re Cul­tu­rel Franco-Allemand

Pazartesi
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Tuesday
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Wednesday
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Thursday
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Friday
9:30 - 12:30

Karls­ru­he Kar ama­cı güt­me­yen CCFA Karls­ru­he vak­fı, Karls­ru­he­’­nin kal­bin­de iki dil­li bir kül­tür ve dil mer­ke­zi­dir. Tek­li­fi­miz şun­la­rı içe­rir: *Dil edi­ni­mi o Dil edi­ni­mi için Fran­sız­ca kurs­la­rı, sına­va hazır­lık, iş Daha faz­la okuyun

Ücret­siz C1 Alman­ca Dil Kursu

Pazartesi
9:00 - 12:15
Tuesday
9:00 - 12:15
Wednesday
9:00 - 12:15
Thursday
9:00 - 12:15
Friday
9:00 - 12:15

iyi bir B2 sevi­ye­si ile oku­mak iste­yen mül­te­ci­ler için  DHBW Karls­ru­he, Hazi­ran 2018’den iti­ba­ren sabah­la­rı haf­ta­da üç kez eği­tim almak iste­yen mül­te­ci­ler ve sığın­ma­cı­lar için ücret­siz bir C1 Alman­ca dil kur­su Daha faz­la okuyun

Ulus­la­ra­ra­sı Aka­de­mis­yen­ler ve Kar­şı­la­ma Ofisi

Yaban­cı bilim adam­la­rı için Ulus­la­ra­ra­sı Aka­de­mis­yen­ler ve Kar­şı­la­ma Ofi­si (IScO), KIT­’­de­ki ulus­la­ra­ra­sı bilim insa­nı hare­ket­li­li­ği için mer­ke­zi irti­bat nok­ta­sı­dır. IScO, KIT­’e bilim­sel bir etkin­lik için gelen yaban­cı bilim adam­la­rı­nın yanı sıra, Daha faz­la okuyun

USS dür­tü

USS, İşle ilgi­li dil kurs­la­rı sunar https://www.uss.de/kurssuche/  

Uygu­la­ma Port­föy­le­ri ile Destek

Pazartesi
14:00 - 16:30

Uygu­la­ma Port­föy­le­ri ile Des­tek Offi­ce BeoNet­z­werk (jube­z­’­de) “Pazar­te­si Baş­vu­ru” Mükem­mel baş­vu­ru­nu­zu yaz­ma­nız­da size des­tek ola­ca­ğız veya yanı­nız­da getir­di­ği­niz baş­vu­ru bel­ge­le­ri­ni kont­rol ede­ce­ğiz. Bir PC iş istas­yo­nun­da deği­şik­lik­le­ri doğ­ru­dan düzen­le­ye­bi­lir­si­niz. Tek­lif Daha faz­la okuyun