Ponude

Ponude

International Federation

Uspješ­no u školi

Obra­zov­no savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve roditelje

 

Obra­zov­no savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve rodi­te­lje pro­jekt je Među­na­rod­nog save­za. Cilj je pove­ća­ti obra­zov­ne moguć­nos­ti ško­la­ra­ca kroz:

 

Pro­mi­ca­nje nje­mač­kog jezi­ka za osnovnoškolce

Teča­je­ve infor­mi­ra­nja za roditelje

Indi­vi­du­al­ne savjete

 

Više ponu­da može­te pro­na­ći na www.internationaler-bund.de

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.