Ponude

Ponude

Moguć­nos­ti stu­di­ra­nja za izbjeglice

Savje­to­va­nje i koor­di­na­ci­ja u podru­čju izbjeglica

 

Peda­go­škom sve­uči­li­štu Kar­l­sru­he važ­no je omo­gu­ći­ti izbje­gli­ca­ma stu­di­ra­nje. Bez obzi­ra na nji­hov tre­nut­ni sta­tus, sva­ka izbje­gli­ca može kon­tak­ti­ra­ti PH Karlsruhe.

PH Kar­l­sru­he ima dugu tra­di­ci­ju u obra­zo­va­nju nas­tav­ni­ka. Osim toga, nudi raz­ne diplom­ske i magis­tar­ske teča­je­ve kao i moguć­nost doktorata.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Rebe­ca Schröder Crespillo
Päda­go­gis­c­he Hoc­h­s­c­hu­le Karlsruhe
Bismar­c­k­s­traße 10, 76060 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.