Culturel Franco-Allemand Stiftung Center

Понеділок
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Вівторок
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Середа
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Четвер
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
П'ятниця
9:30 - 12:30

Карл­сруе Неко­мер­цій­ний фонд CCFA Karlsruhe є дво­мов­ним куль­тур­ним та мов­ним цен­тром у цен­трі Карл­сруе. Наша про­по­зи­ція вклю­чає: *Опа­ну­ва­н­ня мови o Кур­си фран­цузь­кої мови для вивче­н­ня мови, під­го­тов­ки до іспи­тів, діло­вої фран­цузь­кої чита­ти далі

OverDrive

Середа
10:00 - 11:00

Між­на­ро­дна Інтер­нет-бібліо­те­ка OverDrive — це без­ко­штов­на послу­га, яку про­по­нує ваша міська бібліо­те­ка, яка дозво­ляє бра­ти цифро­вий вміст (напри­клад, еле­ктрон­ні кни­ги та аудіо­кни­ги) у будь-який час і в будь-яко­­му місці. Все, що чита­ти далі

Perspective Now!Plus

Середа
17:00 - 19:00

Кон­та­кти та репе­ти­тор­ство для моло­дих біжен­ців Про­ект для моло­дих іммі­гран­тів (віком 14–27 років), осо­бли­во непов­но­лі­тніх без супро­во­ду. Він про­по­нує інди­ві­ду­аль­ні репе­ти­то­ри, кон­та­кти з одно­лі­тка­ми та кар’єрну орі­єн­та­цію, а також допо­мо­гу чита­ти далі

SprechPunkt

Понеділок
18:30 - 20:00
Четвер
18:30 - 20:00

Пра­кти­куй­те німе­цьку разом Про­по­зи­ція пого­во­ри­ти німе­цькою разом у неве­ли­ких моде­ро­ва­них гру­пах. Якщо ви хоче­те вивча­ти та пра­кти­ку­ва­ти німе­цьку мову, ми ласка­во запро­шу­є­мо вас на наші дати. SprechPunkt — без­ко­штов­на про­по­зи­ція. Гру­пи чита­ти далі

Без­ко­штов­ний курс німе­цької мови C1

Понеділок
9:00 - 12:15
Вівторок
9:00 - 12:15
Середа
9:00 - 12:15
Четвер
9:00 - 12:15
П'ятниця
9:00 - 12:15

для біжен­ців, заці­кав­ле­них у навчан­ні з хоро­шим рів­нем B2  DHBW Karlsruhe про­по­нує без­ко­штов­ний курс німе­цької мови C1 для біжен­ців і шука­чів при­тул­ку, які бажа­ють навча­ти­ся, три­чі на тиждень вран­ці, почи­на­ю­чи з чита­ти далі

Вивче­н­ня німе­цької мови

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Інте­гра­цій­ні кур­си в Карл­сруе Ми допо­мо­же­мо вам із заяв­ка­ми, від­по­ві­мо на запи­та­н­ня, які вини­кнуть, і зна­йде­мо для вас від­по­від­ний курс інте­гра­ції в Карл­сруе. Зв’яжіться з нами для запи­су на при­йом чита­ти далі

Від жін­ки до жінки

Вівторок
10:00 - 11:15

Онлайн-курс роз­мо­ви – четвер Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німе­цькою? — Тоді це пра­виль­не місце для вас! Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду чита­ти далі

Від жін­ки до жінки

Онлайн-курс роз­мо­ви – вів­то­рок Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німе­цькою? — Тоді це пра­виль­не місце для вас! Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду чита­ти далі

Гово­ріть кра­ще німецькою

Середа

Покра­щуй­те свою вимо­ву та мову тіла Про­по­зи­ція «Роз­мов­ляй кра­ще німе­цькою» від­бу­ва­є­ться у сере­ду вдень у нових кім­на­тах AWO у новій публі­чній бібліо­те­ці в Карл­сруе Мюль­бург. Участь можли­ва після пер­шо­го спів­бе­сі­ди, для чита­ти далі

Інте­гра­цій­ний курс

для моло­ді з мігра­цій­ним похо­дже­н­ням від 18 до 27 років  ‑900 годин німе­цької мови як іно­зем­ної на тема­ти­чній діяль­но­сті для моло­ді з мігра­цій­ним похо­дже­н­ням, вклю­ча­ю­чи базо­ву інфор­ма­цію про ринок пра­ці, систе­му чита­ти далі

Інфор­ма­ція для батьків – міжнар

Інфор­ма­ція на теми шко­ли та осві­ти Інфор­ма­цій­на сто­рін­ка міста Карл­сруе з про­по­зи­ці­я­ми різни­ми мова­ми на теми шко­ли та осві­ти. www.karlsruhe.de/eltern_international

Курс Java від EduRef на KIT

Java є одні­єю з най­ва­жли­ві­ших мов про­гра­му­ва­н­ня у сві­ті. EduRef на KIT про­по­нує без­ко­штов­ний курс для поча­тків­ців із про­гра­му­ва­н­ня на Java для біжен­ців та мігран­тів! Після закін­че­н­ня кур­су ви отри­ма­є­те чита­ти далі

Курс німе­цької мови

Понеділок
8:45 - 12:30
Вівторок
8:45 - 12:30
Четвер
8:45 - 12:30

для батьків — з догля­дом за дити­ною Курс німе­цької мови для батьків з догля­дом за дітьми. Інте­гра­цій­ний офіс міста Карл­сруе про­по­нує кур­си німе­цької мови для батьків з догля­дом за дітьми, чита­ти далі

Курс німе­цької мови для професіоналів

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

AAW Arbeitskreis für Aus-und Weitebildung eV (AAW Working Group for Training and Continuous Education eV)  Іммі­гран­ти та біжен­ці, які про­хо­дять про­фе­сій­ну під­го­тов­ку, мають можли­вість прой­ти мов­ний курс, щоб під час чита­ти далі

Кур­си про­гра­му­ва­н­ня на кур­сах Java та MS Office

для поча­тків­ців і про­су­ну­тих Що таке EduRef? Bildung für Flüchtlinge eV — це асо­ці­а­ція, яка має на меті нада­ти осві­ту біжен­цям та спри­я­ти між­на­ро­дно­му вза­є­мо­ро­зу­мін­ню. З сер­пня 2015 року від­був­ся чита­ти далі

ЛЕРНБОКС — КАРЛСРУЕ

Вівторок
15:00 - 17:00
П'ятниця
15:00 - 17:00

Необ­хі­дна реє­стра­ція Зно­ву почи­на­є­мо у дво­рі. НАре­шті!! ми може­мо зустрі­ти­ся з 15 черв­ня 2021 року. зустрі­ти­ся зно­ву у дво­рі Lernbox Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV — Alter Schlachthof 59 ✅. У Salon Ressource ми також чита­ти далі

Між­на­ро­дні нау­ков­ці та при­ві­таль­ний офіс

Для іно­зем­них вче­них International Scholars & Welcome Office (IScO) є цен­траль­ним кон­та­ктом для між­на­ро­дної мобіль­но­сті нау­ков­ців у KIT. IScO кон­суль­тує іно­зем­них вче­них, які при­їжджа­ють до KIT для нау­ко­вої діяль­но­сті, а також чита­ти далі

Мов­на зустріч для учнів поча­тко­вої школи

Середа
15:00 - 16:45

Мов­на зустріч для учнів поча­тко­вої шко­ли Якщо ви хоче­те зна­йти спіл­ку­ва­н­ня для сво­їх дітей у Карл­сруе, зустрі­ти нових дру­зів і потре­бу­є­те допо­мо­ги у вивчен­ні німе­цької мови, ви при­йшли за адре­сою! Практикуйте/вивчайте/читайте/розмовляйте чита­ти далі

Можли­во­сті навча­н­ня для біженців

Кон­суль­та­ція та коор­ди­на­ція у сфе­рі біжен­ців  Педа­го­гі­чний коледж Карл­сруе (Pädagogische Hochschule) бажає нада­ти біжен­цям можли­вість навча­ти­ся. Неза­ле­жно від пото­чно­го ста­ту­су, будь-які біжен­ці можуть звер­ну­ти­ся до PH Карл­сруе. PH Карл­сруе має чита­ти далі

Осві­тні та кон­суль­та­цій­ні послуги

Понеділок
П'ятниця

Для нових мігран­тів: дітей, моло­ді та моло­ді. Огляд осві­тніх та кон­суль­та­цій­них послуг для ново­ім­мі­гро­ва­них дітей, під­лі­тків, моло­дих доро­слих та їх батьків. Послу­ги надає вели­ка кіль­кість різно­ма­ні­тних орга­ні­за­цій, а в деяких чита­ти далі

осві­тній регіон Карлсруе

Зна­йдіть осві­тні про­по­зи­ції в Інтер­не­ті! На онлайн-пла­­тфо­р­мі осві­тньо­го регіо­ну Карл­сруе www.bildungsregion-karlsruhe.de можна зна­йти осві­тні про­по­зи­ції для різних цільо­вих груп. Основ­ні теми: Шко­лу Про­фе­сія Мігра­ція Куль­ту­ра Спорт

Під­трим­ка з пор­тфо­ліо програм

Понеділок
14:00 - 16:30

Під­трим­ка з пор­тфо­ліо про­грам Office BeoNetzwerk (на jubez)  «Заяв­ка поне­ді­лок» Ми під­три­ма­є­мо вас у напи­сан­ні іде­аль­ної заяв­ки або пере­ві­ри­мо доку­мен­ти, які ви при­не­се­те з собою. На робо­чій стан­ції ПК ви може­те чита­ти далі

Успі­хів у школі

Про­сві­тни­цькі кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їх батьків  Про­сві­тни­цькі кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їхніх батьків є про­е­ктом Internationaler Bund. Метою є під­ви­ще­н­ня осві­тніх можли­во­стей учнів шля­хом: — Під­трим­ка німе­цької чита­ти далі

Цифро­вий навчаль­ний семі­нар німе­цької мови як другої

Понеділок
16:30 - 18:30
Середа
16:30 - 18:30

vhs Карл­сруе Нашу «Май­стер­ню цифро­во­го навча­н­ня» можуть від­ві­да­ти усі охо­чі без­ко­штов­но та без попе­ре­дньої реє­стра­ції. Від­бу­ва­є­ться по поне­діл­ках та сере­дах з 16.20 до 18.20 в кім­на­ті 311 голов­но­го кор­пу­су VHS. Інші чита­ти далі