Ponude

Ponude

Među­na­rod­ni znans­tve­ni­ci i ured dobrodošlice

Među­na­rod­ni znans­tve­ni­ci i ured dobrodošlice

za stra­ne znanstvenike

Inter­na­ti­onal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) sre­diš­nji je kon­takt za među­na­rod­nu mobil­nost znans­tve­ni­ka na KIT‑u.

IScO savje­tu­je stra­ne znans­tve­ni­ke koji dola­ze na KIT radi znans­tve­ne aktiv­nos­ti kao i KIT znans­tve­ni­ke koji žele oti­ći u ino­zem­s­tvo na istra­ži­vač­ki bora­vak ili se vra­ti­ti s borav­ka u inozemstvu.

Osob­ne oso­be za kon­takt savje­tu­ju i podr­ža­va­ju vas i vašu obi­telj u admi­nis­tra­tiv­nim stva­ri­ma i sva­kod­nev­nim pita­nji­ma o živo­tu u Kar­l­sru­heu. Nudimo:

  • Infor­ma­ci­je i savje­ti o pla­ni­ra­nju, pri­pre­mi i pro­ved­bi istra­ži­vač­kog borav­ka na KIT‑u
  • Savje­ti oko sti­pen­di­ra­nja i zapoš­lja­va­nja u KIT‑u
  • Savje­ti o admi­nis­tra­tiv­nim stva­ri­ma: vize, pita­nja u vezi sa imi­gra­cij­skim zako­nom, zdrav­s­tve­nim i soci­jal­nim osiguranjem
  • Podr­ška u rje­ša­va­nju for­mal­nos­ti s vlas­ti­ma Infor­ma­ci­je i podr­ška u tra­že­nju stana
  • Infor­ma­ci­je i podr­ška part­ne­ri­ma i obi­te­lji: stu­dij, posao, bri­ga o dje­ci, škola
  • Uslu­ga dobro­doš­li­ce i pro­mi­ca­nje inte­gra­ci­je u među­na­rod­nu KIT zajednicu

Dodat­ne infor­ma­ci­je i kon­takt oso­be može­te pro­na­ći na http://www.intl.kit.edu/intl/isco.php

Ciljna skupina: (Za strane znanstvenike)
Ovaj događaj je besplatan
Kar­l­sru­her Ins­ti­tut für Tec­h­no­lo­gie (KIT)
Ade­na­uer­ring 8, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.