Ponude
Ponude

Osnov­ni tečaj Tes­t­DaF i tečaj pri­pre­me za ispit TestDaF

od jezič­ne razi­ne B2

 

1.) Osnov­ni tečaj vodi do razi­ne B2/C1 CEFR‑a u 10 sati tjed­no. Pro­ši­ru­je opću jezič­nu kom­pe­ten­ci­ju u vje­šti­na­ma razu­mi­je­va­nja slu­ša­nja, čita­nja, pisme­nog i usme­nog izra­ža­va­nja. Osim toga, pred­stav­lje­ne su raz­li­či­te vrste zada­ta­ka TestDaF‑a. (Slje­de­ći tečaj: od 21. lis­to­pa­da 2019. do 9. velja­če 2020.; pri­je regis­tra­ci­je, moli­mo vas da prvo polo­ži­te ispit!)

 

2.) Tečaj pri­pre­me za ispit poseb­no vas pri­pre­ma za Tes­t­DaF ispit. Cilj je upoz­na­ti i uvjež­ba­ti raz­li­či­te vrste zada­ta­ka i zah­tje­ve ovog ispi­ta. Nakon uvo­da u ispit­ni pos­tu­pak i poseb­ne uvje­te ispi­ta, pri­mje­ri­ma su pri­ka­za­ni raz­li­či­ti sub­tes­to­vi (razu­mi­je­va­nje čita­nja, razu­mi­je­va­nje slu­ša­nja, pisme­no izra­ža­va­nje, usme­no izra­ža­va­nje) i nji­ho­ve poseb­ne pote­ško­će. Polaz­ni­ci ospo­sob­lja­va­ju kako se nosi­ti s raz­li­či­tim vrsta­ma zada­ta­ka i vje­šti­ne koje su potreb­ne za isprav­no rje­ša­va­nje zada­ta­ka. (Slje­de­ći tečaj: pogle­daj­te web stra­ni­cu; neko­li­ko teča­je­va godiš­nje; bes­plat­no za oso­be sa sta­tu­som izbjeglice)

 

Kon­takt oso­be, pri­ja­ve za obje vrste teča­ja i dodat­ne infor­ma­ci­je na http://www.stk.kit.edu/testdaf.php

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Kse­ni­ja Fazlic-Walter
Kar­l­sru­her Ins­ti­tut für Tec­h­no­lo­gie (KIT)
Ade­na­uer­ring 2, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.