Ponude

Ponude

Mre­ža Kar­l­sru­he NUB (Odgoj i obra­zo­va­nje o pri­ro­di i okolišu)

Otkrij­te zajed­no pri­ro­du i okoliš

Sudi­oni­ci mre­že Odgoj i obra­zo­va­nje o pri­ro­di i oko­li­šu u Kar­l­sru­heu pos­ta­vi­li su za zada­tak pri­do­bi­ti lju­de za pri­ro­du i odr­ži­vi način živo­ta, razvi­ti zna­nje i razu­mi­je­va­nje te svo­jim raz­no­li­kim pro­gra­mi­ma pro­mo­vi­ra­ti vlas­ti­tu pre­da­nost zašti­ti pri­ro­de i okoliša.

Osni­va­njem Mre­že za obra­zo­va­nje o pri­ro­di i oko­li­šu Kar­l­sru­he omo­gu­će­no je spa­ja­nje svih infor­ma­ci­ja za raz­li­či­te obra­zov­ne i avan­tu­ris­tič­ke ponu­de na cen­tra­li­zi­ra­noj plat­for­mi. Ovdje ćete pro­na­ći širo­ki pre­gled širo­ke ponu­de u Karlsruheu.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Susan­ne Gerner
Kar­l­sru­her Net­zwerk für Natur- und Umwel­t­bil­dung, c/o Umwelt- und Arbe­it­ss­c­hutz der Stadt Karlsruhe
Umwelt­päd­ago­gik, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.