Govo­ri nje­mač­ki bolje

Srijeda

Pobolj­šaj­te izgo­vor i govor tije­la   Sudje­lo­va­nje samo nakon PRIJAVE na ema­il: !!! Sudje­lo­va­nje mogu­će samo od 14 godi­na!!!   Ponu­da “Govo­ri nje­mač­ki bolje” odr­ža­va se sri­je­dom pos­li­je­pod­ne u novim vidi više

Inter­kul­tu­ral­ni rodi­telj­ski mentori

Inter­kul­tu­ral­ni rodi­telj­ski men­to­ri Infor­ma­ci­je o tema­ma ško­le i obra­zo­va­nja Grad Kar­l­sru­he podu­pi­re među­na­rod­ne rodi­te­lje bro­šu­ra­ma na raz­li­či­tim jezi­ci­ma na temu škol­skog obra­zo­va­nja. Osim toga, rodi­te­lji­ma poma­žu kva­li­fi­ci­ra­ni men­to­ri za rodi­te­lje vidi više

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta

Četvrtak
14:00 - 16:00

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta Jes­te li zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje u Nje­mač­koj? U našim ter­mi­ni­ma kon­zul­ta­ci­ja odgo­va­ra­mo na vaša pita­nja. Moli­mo Vas da pri­pre­mi­te svo­je doku­men­te za vidi više

Među­na­rod­ni znans­tve­ni­ci i ured dobrodošlice

Među­na­rod­ni znans­tve­ni­ci i ured dobro­doš­li­ce za stra­ne znans­tve­ni­ke Inter­na­ti­onal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) sre­diš­nji je kon­takt za među­na­rod­nu mobil­nost znans­tve­ni­ka na KIT‑u. IScO savje­tu­je stra­ne znans­tve­ni­ke koji dola­ze na vidi više

Moguć­nos­ti stu­di­ra­nja za izbjeglice

Savje­to­va­nje i koor­di­na­ci­ja u podru­čju izbje­gli­ca   Peda­go­škom sve­uči­li­štu Kar­l­sru­he važ­no je omo­gu­ći­ti izbje­gli­ca­ma stu­di­ra­nje. Bez obzi­ra na nji­hov tre­nut­ni sta­tus, sva­ka izbje­gli­ca može kon­tak­ti­ra­ti PH Kar­l­sru­he. PH Kar­l­sru­he ima vidi više

Mre­ža Kar­l­sru­he NUB (Odgoj i obra­zo­va­nje o pri­ro­di i okolišu)

Otkrij­te zajed­no pri­ro­du i oko­liš Sudi­oni­ci mre­že Odgoj i obra­zo­va­nje o pri­ro­di i oko­li­šu u Kar­l­sru­heu pos­ta­vi­li su za zada­tak pri­do­bi­ti lju­de za pri­ro­du i odr­ži­vi način živo­ta, razvi­ti zna­nje vidi više

Obra­zov­na podr­ška za škol­sku dje­cu iz obi­te­lji Sin­ta i Roma

Obra­zov­na podr­ška za škol­sku dje­cu iz obi­te­lji Sin­ta i Roma Podr­ška se odvi­ja oko 2 puta tjed­no u ško­la­ma ili kod kuće u obi­te­lji­ma. Indi­vi­du­al­na podr­ška i podr­ška u malim gru­pa­ma vidi više

Obra­zov­ne ponu­de — Bil­dun­g­sre­gi­on Karlsruhe

Bil­dun­g­sre­gi­on Kar­l­sru­he Pro­na­đi­te obra­zov­ne ponu­de onli­ne! Na inter­net­skoj plat­for­mi obra­zov­ne regi­je Kar­l­sru­he www.bildungsregion-karlsruhe.de može­te pro­na­ći obra­zov­ne ponu­de za raz­li­či­te cilj­ne sku­pi­ne. Glav­ne teme su: Ško­la Pro­fe­si­ja Migra­ci­ja Kul­tu­ra Sportski

Obra­zov­no savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve roditelje

Obra­zov­no savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve rodi­te­lje Uspjeh u ško­li Edu­ka­cij­sko savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve rodi­te­lje pro­jekt je Inter­na­ti­ona­ler Bun­da. Cilj je pove­ća­ti obra­zov­ne moguć­nos­ti uče­ni­ka kroz: Podr­ška za vidi više

Osnov­ni tečaj Tes­t­DaF i tečaj pri­pre­me za ispit TestDaF

od jezič­ne razi­ne B2   1.) Osnov­ni tečaj vodi do razi­ne B2/C1 CEFR‑a u 10 sati tjed­no. Pro­ši­ru­je opću jezič­nu kom­pe­ten­ci­ju u vje­šti­na­ma razu­mi­je­va­nja slu­ša­nja, čita­nja, pisme­nog i usme­nog izra­ža­va­nja. Osim vidi više

Pot­po­ra imi­gran­ti­ma na temu obuke

Četvrtak

Podr­ška use­lje­ni­ci­ma na temu obu­ke — PIAzA U ovom pro­jek­tu se imi­gran­ti­ma pru­ža podr­ška u potra­zi za obra­zo­va­njem, u pisa­nju doku­men­ta­ci­je za pri­ja­vu i u pri­pre­mi za raz­go­vor za posao.  Tvrt­ke i vidi više

Pro­jekt kuma — PatinnenProjekt

Četvrtak
15:30 - 17:30

Pro­jekt kuma — Patin­nen­Pro­jekt za žene — ibz Ovaj pro­jekt spa­ja domo­rod­ku i imi­gran­ti­cu s ciljem uče­nja jed­no od dru­gog. Pos­to­je i redo­vi­ti grup­ni sas­tan­ci na koji­ma se istra­žu­ju dru­ge kul­tu­re. vidi više

Sprec­h­Pun­kt

Ponedjeljak
18:30 - 20:00
Četvrtak
18:30 - 20:00

Vjež­baj­te nje­mač­ki zajed­no Ponu­da za zajed­nič­ki raz­go­vor nje­mač­kog jezi­ka u malim mode­ri­ra­nim gru­pa­ma. Ako želi­te uči­ti i vjež­ba­ti nje­mač­ki, srdač­no Vas pozi­va­mo na naše ter­mi­ne. Sprec­h­Pun­kt je bes­plat­na ponu­da. Gru­pe vidi više

Tečaj nje­mač­kog jezika

Ponedjeljak
8:45 - 12:30
Utorak
8:45 - 12:30
Četvrtak
8:45 - 12:30

Tečaj nje­mač­kog za rodi­te­lje koji bri­nu o dje­ci. Ger­man cour­se for parents with chil­d­ca­re ser­vi­ce. Cours d‘allemand pour parents avec gar­de d‘enfants. دورة اللغة الألمانية للآباء والأمهات مع رعاية الأطفال vidi više