Bes­pla­tan C1 tečaj nje­mač­kog jezika

Ponedjeljak
9:00 - 12:15
Utorak
9:00 - 12:15
Srijeda
9:00 - 12:15
Četvrtak
9:00 - 12:15
Petak
9:00 - 12:15

za izbje­gli­ce zain­te­re­si­ra­ne za stu­di­ra­nje koji ima­ju dobru B2 razi­nu Od lip­nja 2018. DHBW Kar­l­sru­he nudi bes­pla­tan tečaj nje­mač­kog jezi­ka C1 tri puta tjed­no u jutar­njim sati­ma za izbje­gli­ce i vidi više

Cen­tar za kul­tu­ru Franco-Allemand

Ponedjeljak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Utorak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Srijeda
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Četvrtak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Petak
9:30 - 12:30

Nepro­fit­na zak­la­da CCFA Kar­l­sru­he dvo­je­zič­no je kul­tur­no i jezič­no sre­di­šte u srcu Kar­l­sru­hea. Naša ponu­da uklju­ču­je:   *Usva­ja­nje jezi­ka o Teča­je­vi fran­cu­skog za usva­ja­nje jezi­ka, pri­pre­ma za ispi­te, pos­lov­ni fran­cu­ski vidi više

Govo­ri nje­mač­ki bolje

Srijeda

Pobolj­šaj­te izgo­vor i govor tije­la   Sudje­lo­va­nje samo nakon PRIJAVE na ema­il: !!! Sudje­lo­va­nje mogu­će samo od 14 godi­na!!!   Ponu­da “Govo­ri nje­mač­ki bolje” odr­ža­va se sri­je­dom pos­li­je­pod­ne u novim vidi više

Infor­ma­ci­je za rodi­te­lje — međunarodno

Infor­ma­ci­je o tema­ma ško­le i obra­zo­va­nja Infor­ma­tiv­na web stra­ni­ca gra­da Kar­l­sru­hea s ponu­da­ma na raz­nim jezi­ci­ma o tema­ma ško­le i obra­zo­va­nja. www.karlsruhe.de/eltern_international

Inter­nat. Scho­lars & Wel­co­me Office

za stra­ne znans­tve­ni­ke Inter­na­ti­onal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) sre­diš­nja je cen­tral­na toč­ka kon­tak­ta za među­na­rod­nu mobil­nost istra­ži­va­ča na KIT‑u. IScO savje­tu­je stra­ne znans­tve­ni­ke koji dola­ze na KIT radi znans­tve­nog vidi više

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih škola

Srijeda
15:00 - 16:45

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih ško­la Ako želi­te pro­na­ći vezu za svo­ju dje­cu u Kar­l­sru­heu, upoz­na­ti nove pri­ja­te­lje i tre­ba­te pomoć u uče­nju nje­mač­kog, doš­li ste na pra­vo mjes­to! Vježbajte/učite/čitajte/govorite nje­mač­ki vidi više

LERNBOX — KARLSRUHE

Utorak
15:00 - 17:00
Petak
15:00 - 17:00

Potreb­na je regis­tra­ci­ja   Opet poči­nje­mo u dvo­ri­štu.   NAPOKON!! može­mo se ponov­no sas­ta­ja­ti od 15.06.2021 u dvo­ri­štu Ler­n­boxa (uči­oni­ce) za pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he — Alter Schlac­h­t­hof 59 ✅ Tako­đer smo pos­ta­vi­li vidi više

Moguć­nos­ti stu­di­ra­nja za izbjeglice

Savje­to­va­nje i koor­di­na­ci­ja u podru­čju izbje­gli­ca   Peda­go­škom sve­uči­li­štu Kar­l­sru­he važ­no je omo­gu­ći­ti izbje­gli­ca­ma stu­di­ra­nje. Bez obzi­ra na nji­hov tre­nut­ni sta­tus, sva­ka izbje­gli­ca može kon­tak­ti­ra­ti PH Kar­l­sru­he. PH Kar­l­sru­he ima vidi više

Obra­zov­na regi­ja Karlsruhe

Pro­na­đi­te obra­zov­ne moguć­nos­ti onli­ne! Na inter­net­skoj plat­for­mi obra­zov­ne regi­je Kar­l­sru­he www.bildungsregion-karlsruhe.de pro­na­ći ćete obra­zov­ne ponu­de za raz­li­či­te cilj­ne sku­pi­ne. Glav­ne teme su: ško­la posao migra­ci­ja kul­tu­ra sport

Obra­zov­ne i savje­to­dav­ne usluge

Ponedjeljak
Petak

Za novo­do­se­lje­nu dje­cu, ado­les­cen­te i mla­de odras­le oso­be   Pre­gled obra­zov­nih i savje­to­dav­nih uslu­ga za novo­do­se­lje­nu dje­cu, ado­les­cen­te, mla­de odras­le ili nji­ho­ve rodi­te­lje. Veli­ki broj raz­li­či­tih pru­ža­te­lja uslu­ga ustu­pa­ju ponu­de, a vidi više

Od žene za ženu

Onli­ne tečaj raz­go­vo­ra Govo­ri­te li već malo nje­mač­ki? Želi­te li raz­go­va­ra­ti s dru­gim žena­ma na nje­mač­kom? — Onda ste upra­vo ovdje na dobrom mjes­tu! Tečaj se tre­nut­no odvi­ja onli­ne i vidi više

Osnov­ni tečaj Tes­t­DaF i tečaj pri­pre­me za ispit TestDaF

od jezič­ne razi­ne B2   1.) Osnov­ni tečaj vodi do razi­ne B2/C1 CEFR‑a u 10 sati tjed­no. Pro­ši­ru­je opću jezič­nu kom­pe­ten­ci­ju u vje­šti­na­ma razu­mi­je­va­nja slu­ša­nja, čita­nja, pisme­nog i usme­nog izra­ža­va­nja. Osim vidi više

Over­Dri­ve

Srijeda
10:00 - 11:00

Među­na­rod­na onli­ne knjiž­ni­ca   Over­Dri­ve je bes­plat­na uslu­ga koju pru­ža vaša grad­ska knjiž­ni­ca koja vam omo­gu­ću­je posu­đi­va­nje digi­tal­nog sadr­ža­ja (poput e‑knjiga i audi­ok­nji­ga) bilo kada i bilo gdje.   Sve što vidi više

Per­s­pek­ti­va sada! plus

Srijeda
17:00 - 19:00

Kon­tak­ti i škol­ska podr­ška mla­di­ma od 14 do 27 godi­na   Pro­jekt Per­s­pek­ti­va sada! Plus, Među­na­rod­nog cen­tra za susre­te Kar­l­sru­he (ibz), nami­je­njen je mla­dim oso­ba­ma (14 — 27 godi­na) s vidi više

Radi­oni­ca digi­tal­nog uče­nja nje­mač­kog kao dru­gog jezika

Ponedjeljak
16:30 - 18:30
Srijeda
16:30 - 18:30

vhs Kar­l­sru­he (Puč­ka ško­la Kar­l­sru­he)   Radi­oni­cu digi­tal­nog uče­nja mogu posje­ti­ti svi bes­plat­no i bez pret­hod­ne pri­ja­ve. Odr­ža­va se pone­djelj­kom i sri­je­dom od 16.20 do 18.20 sati u pros­to­ri­ji 311 vidi više

Sprec­h­Pun­kt

Ponedjeljak
18:30 - 20:00
Četvrtak
18:30 - 20:00

Vjež­baj­te nje­mač­ki zajed­no Ponu­da za zajed­nič­ki raz­go­vor nje­mač­kog jezi­ka u malim mode­ri­ra­nim gru­pa­ma. Ako želi­te uči­ti i vjež­ba­ti nje­mač­ki, srdač­no Vas pozi­va­mo na naše ter­mi­ne. Sprec­h­Pun­kt je bes­plat­na ponu­da. Gru­pe vidi više

Tečaj nje­mač­kog jezika

Ponedjeljak
8:45 - 12:30
Utorak
8:45 - 12:30
Četvrtak
8:45 - 12:30

Tečaj nje­mač­kog za rodi­te­lje koji bri­nu o dje­ci. Ger­man cour­se for parents with chil­d­ca­re ser­vi­ce. Cours d‘allemand pour parents avec gar­de d‘enfants. دورة اللغة الألمانية للآباء والأمهات مع رعاية الأطفال vidi više

Tečaj nje­mač­kog jezi­ka vezan za posao B2

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak

Rad­na sku­pi­na za obra­zo­va­nje i usa­vr­ša­va­nje Imi­gran­ti i izbje­gli­ce na obu­ci ima­ju pri­li­ku uz ško­lo­va­nje poha­đa­ti tečaj jezi­ka kako bi pos­ti­gli jezič­nu razi­nu B2. Teča­je­ve finan­ci­ra Savez­ni ured za migra­ci­je i vidi više

Uspješ­no u školi

Obra­zov­no savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve rodi­te­lje   Obra­zov­no savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve rodi­te­lje pro­jekt je Među­na­rod­nog save­za. Cilj je pove­ća­ti obra­zov­ne moguć­nos­ti ško­la­ra­ca kroz:   Pro­mi­ca­nje nje­mač­kog vidi više