Ponude

Ponude

Tečaj nje­mač­kog jezika

Ponedjeljak 8:45 - 12:30
Utorak 8:45 - 12:30
Četvrtak 8:45 - 12:30

Tečaj nje­mač­kog za rodi­te­lje koji bri­nu o dje­ci. Ger­man cour­se for parents with chil­d­ca­re ser­vi­ce. Cours d‘allemand pour parents avec gar­de d‘enfants. دورة اللغة الألمانية للآباء والأمهات مع رعاية الأطفال

Ured za inte­gra­ci­ju gra­da Kar­l­sru­hea od siječ­nja nudi tečaj nje­mač­kog za rodi­te­lje koji bri­nu o dje­ci. Ova je ponu­da prvens­tve­no nami­je­nje­na rodi­te­lji­ma koji zbog nedos­tat­ka moguć­nos­ti čuva­nja dje­ce ne mogu poha­đa­ti teča­je­ve jezi­ka. Bri­ga o dje­ci omo­gu­ću­je rodi­te­lji­ma sudje­lo­va­nje u teča­ju nje­mač­kog jezi­ka. Sudje­lo­va­nje je mogu­će i za rodi­te­lje koji ne smi­ju poha­đa­ti inte­gra­cij­ski tečaj.

Ponu­da poči­nje 13. srp­nja 2020. i odr­ža­va se tri puta tjed­no, osim za vri­je­me škol­skih praz­ni­ka, od 8:45 do 12:30 sati u Među­na­rod­nom cen­tru za sas­tan­ke Kar­l­sru­he (ibz), Kaise­ral­lee 12d 76133 Karlsruhe.

Moli­mo zaka­ži­te ter­min za osob­ne kon­zul­ta­ci­je pozi­vom na 0721 133‑3840 ili e‑poštom: buero.fuer.Integration@sjb.karlsruhe.de.

 

Let­ci za preuzimanje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Sozi­al- und Jugen­d­behör­de – Büro für Integration
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nun­g­szen­trum Kar­l­sru­he (ibz)
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.