Ponude

Ponude

Govo­ri nje­mač­ki bolje

Srijeda
poslijepodne

Pobolj­šaj­te izgo­vor i govor tijela

 

Sudje­lo­va­nje samo nakon PRIJAVE na ema­il: !!! Sudje­lo­va­nje mogu­će samo od 14 godina!!!

 

Ponu­da “Govo­ri nje­mač­ki bolje” odr­ža­va se sri­je­dom pos­li­je­pod­ne u novim pros­to­ri­ja­ma AWO‑a u novoj grad­skoj knjiž­ni­ci u Kar­l­sru­he Mühlburgu.

 

Sudje­lo­va­nje je mogu­će nakon inter­v­jua za počet­nu pro­cje­nu, za koji je potreb­no zaka­za­ti ter­min na e‑mail: gambatte@gambatte.name. Zatim se zain­te­re­si­ra­ni ras­po­re­đu­ju po grupama.

 

Polaz­ni­ci dobi­va­ju tjed­ne struč­ne lek­ci­je iz tre­nin­ga govo­ra, govo­ra tije­la, samo­po­ima­nje, samo­pre­zen­ta­ci­je i opu­šta­nja kako bi se uspješ­no pred­sta­vi­li — pri­mje­ri­ce na raz­go­vo­ri­ma za posao. Teh­ni­ke koje se podu­ča­va­ju dola­ze iz kaza­liš­ne peda­go­gi­je. Sudi­oni­ci dobi­va­ju pot­vr­du o uspješ­nom sudje­lo­va­nju u projektu.

 

Moli­mo pitaj­te za cije­nu u Info uredu

 

Let­ci za preuzimanje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Isis Chi Gambatté
Stadt­teil­bi­blio­thek Mühlburg
Wein­bren­ner­straße 79, 76185 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.