Ponude

Ponude

Sprec­h­Pun­kt

Ponedjeljak 18:30 - 20:00
Četvrtak 18:30 - 20:00

Vjež­baj­te nje­mač­ki zajedno

Ponu­da za zajed­nič­ki raz­go­vor nje­mač­kog jezi­ka u malim mode­ri­ra­nim grupama.

Ako želi­te uči­ti i vjež­ba­ti nje­mač­ki, srdač­no Vas pozi­va­mo na naše ter­mi­ne. Sprec­h­Pun­kt je bes­plat­na ponuda.

Gru­pe se for­mi­ra­ju pre­ma razi­ni jezi­ka. Volon­te­ri koji govo­re nje­mač­ki jedva čeka­ju da vas upoznaju!

Regis­tra­ci­ja nije potrebna.

Ima­mo ana­log­ne i digi­tal­ne sastanke.

Digi­tal­ni PONEDJELJAK

18:30 do 20:00 sati

Sas­tan­ci se odvi­ja­ju putem Skypea. Koris­nič­ko ime je tema za raz­go­vor. Može­te se pri­dru­ži­ti koris­te­ći “Micro­soft Edge” ili “Google Chro­me” putem lin­ka https://join.skype.com/jv52iWxzsDv7, bez pri­ja­ve na Skype.

Ana­log­ni ČETVRTAK

18:30 do 20:00 sati

na ibz, ako je vani lije­po vrijeme

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Gudrun Baum­gart­ner und Maria Dertinger
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nun­g­szen­trum Kar­l­sru­he e.V. (ibz)
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.