Ponude

Ponude

Pro­jekt kuma — PatinnenProjekt

Četvrtak 15:30 - 17:30

Pro­jekt kuma — PatinnenProjekt

za žene — ibz

Ovaj pro­jekt spa­ja domo­rod­ku i imi­gran­ti­cu s ciljem uče­nja jed­no od drugog.
Pos­to­je i redo­vi­ti grup­ni sas­tan­ci na koji­ma se istra­žu­ju dru­ge kulture.
Zain­te­re­si­ra­ne žene mogu se javi­ti koordinatorici.

Nudi­mo vam

  • Pro­na­la­že­nje tan­dem part­ne­ra s kojim se može­te samos­tal­no sastajati
  • Po potre­bi prat­nja i savjet
  • Redo­vi­ti grup­ni sas­tan­ci sa zanim­lji­vim temama
  • širok ras­pon aktiv­nos­ti kao što su gru­pe za ras­pra­vu o knji­žev­nos­ti i povi­jes­ti, kinu, plesu

Želi­te li sudjelovati?
Zatim nas kon­tak­ti­raj­te – vese­li­mo se vašem odgovoru!

Tre­nut­no samo tele­fon­sko rad­no vri­je­me: čet­vr­tak 15:30–17:30

Ciljna skupina: (Za doseljenice i domaće žene)
Ovaj događaj je besplatan
Andrea Ben­gert
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nun­g­szen­trum Kar­l­sru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.