Hizmetler

Hizmetler

Open IT 3.0 — CyberForum

Pazartesi 8:30 - 16:00
Tuesday 8:30 - 16:00
Wednesday 8:30 - 16:00
Thursday 8:30 - 16:00
Friday 8:30 - 16:00

Yurt dışın­dan geli­yor­su­nuz ve bil­gi­sa­yar bilim­le­ri, mate­ma­tik veya tek­no­lo­ji alan­la­rın­da aka­de­mik bir dere­ce­niz veya tamam­lan­mış bir eği­ti­mi­niz var ve henüz Alman iş piya­sa­sı­na doğ­ru giri­şi bula­ma­dı­nız mı?

Cyber­Fo­rum şu konu­lar­da ücret­siz birey­sel tav­si­ye ve yar­dım sunmaktadır:

  • Uzman­lı­ğı­nı­zı tanım­la­ma ve ola­sı yeter­li­lik boş­luk­la­rı­nı belirleme
  • Birey­sel mes­le­ki yeter­li­lik­le­rin elde edilmesi
  • Baş­vu­ru bel­ge­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­sı, pro­fes­yo­nel sos­yal med­ya pro­fil­le­ri, baş­vu­ru stratejileri
  • Sizi baş­vu­ru süre­ci­ne hazırlamak
  • Ken­di (pro­fes­yo­nel) ağı­nı­zı oluşturmak
  • Şir­ket­ler­le ile­ti­şi­me geçme

Alman BT sek­tö­rün­de bir kari­ye­re baş­la­mak mı istiyorsunuz?

Size İng­il­izce veya Alman­ca ola­rak yar­dım­cı olmak­tan mut­lu­luk duyarız

“Yeter­li­lik Yoluy­la Enteg­ras­yon (IQ)” finans­man prog­ra­mı, göç­men­lik geç­mi­şi olan yetiş­kin­le­rin işgü­cü piya­sa­sı­na enteg­ras­yo­nu­nu sür­dü­rü­le­bi­lir bir şekil­de iyi­leş­tir­me­yi amaç­la­mak­ta­dır. Prog­ram, Fede­ral Çalış­ma ve Sos­yal İşl­er Bakan­lı­ğı (BMAS) ve Avru­pa Sos­yal Fonu (ESF) tara­fın­dan finan­se edil­mek­te­dir. Uygu­la­ma­nın ortak­la­rı Fede­ral Eği­tim ve Araş­tır­ma Bakan­lı­ğı (BMBF) ve Fede­ral İş Bul­ma Kuru­mu­’­dur (BA).

Hedef Grup

Yurt­dı­şın­dan gelen ve bil­gi­sa­yar bilim­le­ri, mate­ma­tik veya tek­no­lo­ji alan­la­rın­da aka­de­mik dere­ce­ye sahip olan ya da bu alan­lar­da eği­ti­mi­ni tamam­la­mış, ancak nite­lik­le­ri­ne göre Alman iş piya­sa­sı­na henüz doğ­ru giri­şi bula­ma­mış kişiler.

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Dr. Michaela Maier
CyberForum e.V.
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.