Hizmetler

Hizmetler

International Federation

okul­da başarı

Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için Eği­tim Danışmanlığı 

Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için eği­tim danış­man­lı­ğı Inter­na­ti­ona­ler Bun­d­’un bir pro­je­si­dir. Amaç, öğren­ci­le­rin eği­tim fır­sat­la­rı­nı şu yol­lar­la artırmaktır:
— İlk­ok­ul Çocuk­la­rı­na Alman­ca Des­te­ği — Veli bil­gi­len­dir­me kursları
— birey­sel danışmanlık

Daha faz­la tek­lif www.internationaler-bund.de adre­sin­de bulunabilir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Karima Kimmer, Noomi Arndt
IB Baden
Scheffelstr. 11-17, 76135 Karlsruhe

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.