Hizmetler

Hizmetler

Caritas

Alman sağ­lık sistemi

Reh­ber

Kıla­vuz, Alman­ya­’­da yaşa­yan göç­men köken­li kişi­le­re Alman­ya­’­da­ki sağ­lık sis­te­mi hak­kın­da temel bil­gi­ler sun­mak­ta­dır. Ayrı­ca has­ta­lık duru­mun­da veya koru­yu­cu bakı­mın gerek­li olma­sı duru­mun­da ne yapıl­ma­sı gerek­ti­ği konu­sun­da öne­ri­ler içe­rir. Daha faz­la bil­gi, diğer şey­le­rin yanı sıra, sağ­lık sigor­ta­sı, önle­yi­ci ve erken teş­his muaye­ne­le­ri ve uzun süre­li bakım sigor­ta­sı tara­fın­dan sağ­la­nan des­tek hiz­met­le­ri ile ilgi­li soru­la­rı kapsar.

İnd­ir­il­ecek broşürler

Alman­ca ; İng­il­izce ; Fran­sız­ca ; عربي ; Roman

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.