Hizmetler

Hizmetler

İade danış­man­lı­ğı İade yardımı

Pazartesi
Düzenlemeye göre zaman
Salı
Düzenlemeye göre zaman
Çarşamba
Düzenlemeye göre zaman
Perşembe
Düzenlemeye göre zaman
Cuma
Düzenlemeye göre zaman

İns­anl­ar­ın ken­di ülke­le­rin­de yeni bir baş­lan­gıç yap­ma­la­rı­na yar­dım­cı olmak.

Ofis saat­le­ri: Tele­fon düzen­le­me­si ile randevular

Biz senin için buradayız

ken­di ülke­ni­ze dön­me arzu­nuz varsa.
Emin değil­se­niz ve şu anda ora­da ne bek­le­ye­ce­ği­ni­zi bilmiyorsanız.
Geri dönü­şü­nüz için tav­si­ye­ye ve mali des­te­ğe ihti­ya­cı­nız varsa.

Danış­man­lık hedefleniyor

tanı­nan ve hoş­gö­rü­lü mülteciler
Sığınmacılar
otur­ma izni olma­yan kişi­ler ve
sos­yal yar­dım alan yabancılar

Tek­li­fi­miz

Dönüş yol­cu­lu­ğu­nu orga­ni­ze etme­de destek
Ana­va­tan­da­ki mev­cut siya­si ve eko­no­mik durum üze­ri­ne araştırma
Mev­cut des­tek prog­ram­la­rı hak­kın­da tavsiye
Barın­ma ve istih­dam ola­nak­la­rı, geçim kay­na­ğı­nın güven­ce altı­na alın­ma­sı, gerek­li tıb­bi bakı­mın yanı sıra çocuk­lar için eği­tim ve mes­le­ki fır­sat­lar ile ilgi­li birey­sel geri dönüş kon­sep­ti­nin geliştirilmesi
Yerin­de yeni­den enteg­ras­yon süre­ci­ne eşlik etme­ye ve des­tek­le­me­ye devam edecek olan ken­di ülke­sin­de­ki kuru­luş­la­ra yönlendirme

Ama­cı­mız,

dön­mek iste­yen­le­rin güven­li ve viz­yon­lu bir şekil­de ülke­le­ri­ne dönebilmeleri.

Danış­man­lık hiz­me­ti gönül­lü ve açık uçlu­dur. Görüş­me­le­rin içe­ri­ği gizlidir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Tama­ra Hillens
Bera­tungs- und Fami­li­en­zent­rum Caritashaus
Sop­hi­enst­ra­ße 33, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.