Hizmetler

Hizmetler

Danış­man­lık ve Alman­ca dersleri

Perşembe 10:00 Registration

tara­fın­dan Fre­un­de für Frem­de e.V.

Danış­man­lık ve Alman­ca dersleri 

Yaban­cı­lar huku­ku ile ilgi­li konu­lar­da, res­mi makam­lar­la ve mah­ke­me­ler­le iliş­ki­le­ri­niz­de, iş veya kala­cak yer arar­ken, iki kül­tür­lü bir evli­lik yapar­ken veya yar­dı­ma ihti­yaç duy­du­ğu­nuz her yer­de danışmanlık.

Alman­ca ders­le­ri özel­lik­le enteg­ras­yon kur­su­na katıl­ma hak­kı olma­yan ya da kişi­sel durum­la­rı nede­niy­le katı­la­ma­yan yaban­cı­lar içindir.


Halk­la ilişkiler

Birey­sel yar­dı­mın yanı sıra, çalış­ma­la­rı­mı­zı sos­yo-poli­tik bir görev ola­rak görüyoruz.
Bu neden­le Alman­lar ve yaban­cı­lar ara­sın­da­ki temas­la­ra ara­cı­lık etmek ve göç­men­le­re ve kül­tür­le­ri­ne yöne­lik ilgi ve anla­yı­şı teş­vik etmek bizim için önemlidir.

 

Hedef kitlesi: hepsi (Entegrasyon kursu hakkı olmayan yabancılar için)
Bu davet ücretsizdir
Fre­un­de für Frem­de e.V.
ibz, 1st flo­or right
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.