Hizmetler

Hizmetler

Enteg­ras­yon yönetimi

Pazartesi 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Pazartesi 09.00 - 12.00
Pazartesi 09.00 - 12.00
Pazartesi 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Pazartesi 09.00 - 12.00

Karls­ru­he­’­de yaşa­yan mül­te­ci­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir entegrasyonu

Karls­ru­he­’­de müte­akip konak­la­ma­da yaşa­yan mül­te­ci­ler, bağım­sız bir yaşam inşa etmek ama­cıy­la des­tek­len­mek­te­dir. Bu, ancak uzun vade­de, insan­lar sahip olduk­la­rın­da başarılabilir.

 • Alman­ca dili­ni edindim
 • onla­rı ve aile­le­ri­ni des­tek­le­ye­bi­lecek bir işe sahip olmak
 • yeter­li konut mevcut
 • çocuk­la­rı var­sa ebe­veyn sorum­lu­luk­la­rı­nı yöne­te­bi­lir­ler. (Bu, diğer şey­le­rin yanı sıra bir kre­şe, oku­la git­me­yi veya müf­re­dat dışı eği­tim alma­yı içerir)
 • sos­yal enteg­ras­yon yoluy­la top­lu­ma katı­lım var

Enteg­ras­yon yöne­ti­mi, insan­la­ra başa­rı­lı bir şekil­de top­lu­ma enteg­re olma­la­rı için yar­dım sağ­lar, eşlik eder ve des­tek­ler. Hedef­le­re ulaş­mak için tipik görev­ler diğer­le­ri arasındadır.

 • zaman hedef­le­ri olan birey­sel bir des­tek pla­nı­nın ortak oluşturulması
 • psi­ko­sos­yal prob­lem­ler duru­mun­da uzman ser­vis­le­re sevk
 • ebe­veyn­le­re ebe­veyn­lik ve eği­tim konu­la­rın­da danış­man­lık yapmak
 • Alman­ca dil bece­ri­le­ri­nin kaza­nıl­ma­sı için tek­lif­le­rin arabuluculuğu
 • Mes­le­ki iler­le­me ile ilgi­li ile­ri eği­tim tek­lif­le­ri­nin arabuluculuğu
 • İns­anl­arı iş piya­sa­sın­da­ki çaba­la­rın­da desteklemek
 • Boş zaman tek­lif­le­ri­nin ara­bu­lu­cu­lu­ğu (kulüp­ler, kül­tü­rel tek­lif­ler vb.)
 • Sığın­ma ve ika­met huku­ku ile aile bir­le­şi­mi sorun­la­rı hak­kın­da tavsiyeler
 • Kül­tür­le­ra­ra­sı ile­ti­şim ve buluş­ma yer­le­ri­nin genişletilmesi

Ofis saat­le­ri: Tele­fon düzen­le­me­si ile randevular

Açı­lış saatleri:

Pazar­te­si­den Cuma­ya: 9am — 12pm

Pazar­te­si­den Per­şem­be­ye: 14 — 16h

Tele­fon­la ulaşılabilirlik:

Pazar­te­si­den Cuma­ya: 08:30 — 12:30

Pazar­te­si-Per­şem­be: 13:30–16:00

Tele­fon anlaş­ma­sı ile randevular

İnd­irm­ek için el ilanı

tara­fın­dan destek

Hedef kitlesi: (tüm cinsiyetler ve her yaş için)
Bu davet ücretsizdir
Tama­ra Hillens
Bera­tungs- und Fami­li­en­zent­rum Caritashaus
Sop­hi­enst­ra­ße 33, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.