Ponude

Ponude

Over­Dri­ve

Srijeda 10:00 - 11:00

Među­na­rod­na onli­ne knjižnica

 

Over­Dri­ve je bes­plat­na uslu­ga koju pru­ža vaša grad­ska knjiž­ni­ca koja vam omo­gu­ću­je posu­đi­va­nje digi­tal­nog sadr­ža­ja (poput e‑knjiga i audi­ok­nji­ga) bilo kada i bilo gdje.

 

Sve što tre­ba­te za pris­tup bes­plat­nom digi­tal­nom sadr­ža­ju iz svo­je knjiž­ni­ce ili ško­le je knjiž­nič­na iskaz­ni­ca ili uče­nič­ka iskaz­ni­ca i pris­tup WiFi/Internetu.

 

Savje­to­va­nja za čita­če e‑knjiga su sri­je­dom od 10 do 11 sati

 

Let­ci za preuzimanje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.