Ponude
Ponude

Indi­vi­du­al­ne sean­se s tera­pe­uti­ma ili specijalistima

atman — Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migracije

Atman Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je prvens­tve­no je nami­je­njen izbje­gli­ca­ma koje pate od pore­me­ća­ja pove­za­nih s tra­umom (npr. PTSP). Mi okup­lja­mo kli­jen­te i tera­pe­ute na nisko­pra­gov­ski način.

Obič­no se nudi 5 sesi­ja. No, mogu­će je i 10 ter­mi­na po dogovoru.

Naža­lost, tre­nut­no ne može­mo ponu­di­ti grup­ne sas­tan­ke. U tre­nut­nim slu­ča­je­vi­ma mogu se ponu­di­ti tera­pij­ske sesi­je i savjetovanje.

Ciljna skupina: (izbjeglice koje pate od poremećaja povezanih s traumom)
Ovaj događaj je besplatan
Mari­el­la Winter
Men­s­c­hen­rec­h­t­szen­trum
Dur­lac­her Allee 66, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.