Ponude

Ponude

Sport­ska ponu­da NCO-kluba

Srijeda 18:30
Petak 18:30

I u vri­je­me Coro­ne i zatvo­re­nom par­ko­ur dvo­ra­nom važ­no nam je da se dje­ca i mla­di kre­ću. Zato tre­nut­no nudi­mo tre­ning uži­vo tri dana u tjednu.

 

Sva­kog pet­ka u 16:30 sati odr­ža­va se tre­ning poseb­no za dje­cu (od 9 godi­na). To naiz­mje­nič­no nude naši par­ko­ur i tric­king treneri.

 

Za sta­ri­je (od 14 godi­na) je tre­ning sva­ke sri­je­de u 18.30 sati. Ovaj tre­ning obič­no pro­vo­di naš iskus­ni kalis­te­nič­ki tre­ner Chris.

 

Uz to, Caro sada nudi mobi­lity vjež­be. Sva­kog pet­ka u 18:30 poka­zu­je nam vjež­be teme­lje­ne na jogi koje može­mo koris­ti­ti za pobolj­ša­nje pokret­lji­vos­ti i sna­ge. Ponu­da je nami­je­nje­na dje­ci i mla­di­ma od 12 i više godina.

 

Regis­tra­ci­ja nije potreb­na za sve ponu­de. Među­tim, pre­po­ruč­lji­vo je kon­tak­ti­ra­ti nco-club@stja.de u slu­ča­ju pro­mje­na pos­lu­ži­te­lja ili kva­ro­va pove­za­nih s karan­te­nom. Ina­če može­te sudje­lo­va­ti kli­kom na slje­de­ću poveznicu:

 

https://fairmeeting.net/NCOAtHome

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
NCO-Club, Stad­tju­gen­da­uss­c­huss e.V. (stja)
NCO-Club, Stad­tju­gen­da­uss­c­huss e.V. (stja)
Delawa­res­traße 21, 7614 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.