Ponude

Ponude

Zajed­nič­ke veče­ri kuhanja

za izbje­gli­ce i stanovnike

Mi smo zajed­ni­ca Über den Tel­ler­rand (raz­miš­lja­nje izvan okvi­ra) Kar­l­sru­he, jedan od pre­ko 30 služ­be­nih sate­li­ta regis­tri­ra­ne udru­ge Über den Tel­ler­rand e.V. Zajed­no se zala­že­mo za višes­tru­ko nagra­đi­va­ni kon­cept inte­gra­ci­je s krov­nom orga­ni­za­ci­jom u Ber­li­nu. Cilj nam je omo­gu­ći­ti rav­no­prav­ne susre­te izbje­gli­ca i mje­šta­na. Ovdje u Kar­l­sru­heu ovu ide­ju ostva­ru­je­mo orga­ni­zi­ra­njem zajed­nič­kih veče­ri kuha­nja. Uvi­jek je lije­po doži­vje­ti kako se stva­ra­ju nova pri­ja­telj­stva, kako se lju­di smi­ju, ple­šu i narav­no zajed­no gušta­ju. Na našu kuhi­nju utje­ču raz­ne zem­lje diljem svi­je­ta. Osim kuha­nja, voli­mo i zajed­no pla­ni­na­ri­ti, bavi­ti se spor­tom, pik­ni­ci­ma i od ove godi­ne vrtla­ri­ti u našem povrtnjaku.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Über den Tellerrand
Über den Tel­ler­rand Com­mu­nity Karlsruhe
Roßbac­h­s­traße 6, 10829 Ber­lin-Schöne­berg

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.