Hizmetler

Hizmetler

Integ­re­at Uygulaması

Karls­ru­he şeh­ri için

Uygu­la­ma, mül­te­ci veya göç­men geç­mi­şi olan vatan­daş­la­rın Karls­ru­he böl­ge­sin­de­ki çeşit­li hiz­met­le­re ve bil­gi­le­re bağım­sız ola­rak eriş­me­le­ri­ne yar­dım­cı olur.

Uygu­la­ma çok dil­li­dir (şu anda: Alman­ca, İng­il­izce, Fran­sız­ca, İtaly­anca, Rumen­ce, Arap­ça, Fars­ça, Rus­ça ve Türkçe):

Bura­ya yük­le­yin: https://integreat.app/lkkarlsruhe/de/

Veya QR kodu­nu tarayın

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.