Hizmetler

Hizmetler

Medi­netz

Çarşamba 14:00 - 16:00

evrak­sız hasta?

Medi­netz Karls­ru­he, Alman­ya­’­da bel­ge­siz göç­men­ler, sağ­lık sigor­ta­sı olma­yan veya ika­met sta­tü­sü olma­yan­lar, mül­te­ci­ler ve Alman­ya­’­da tıb­bi bakı­ma eri­şi­mi olma­yan veya yal­nız­ca sınır­lı eri­şi­mi olan evsiz­ler için bir tıb­bi danış­man­lık ve yer­leş­tir­me mer­ke­zi­dir. Bu insan­lar için, Medi­netz Karls­ru­he, İns­an Hak­la­rı Mer­ke­zi­’n­de ayrım­cı­lı­ğın ve ırk­çı­lı­ğın zım­nen des­tek­len­me­di­ği ve etki­le­nen­le­rin hız­lı, pra­tik, düşük eşik ve ücret­siz des­tek bula­bi­le­ce­ği zulüm­den uzak bir alan sun­mak isti­yor. Medi­net­z­’in zul­me uğra­yan­la­rın sığı­na­ğı olma­sı için giz­li­li­ğin korun­ma­sı önem­li bir çalış­ma prensibidir.

Gerek­li teda­vi­yi ücret­siz ve ano­nim ola­rak sağ­la­ya­bi­lecek dok­tor­la­ra ara­cı­lık ede­ce­ğiz. Dev­let yet­ki­li­le­ri­ne hiç­bir bil­gi ifşa edilmeyecektir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Dr. med. Ange­li­ka Leist
Mensc­hen­rechts­zent­rum Karlsruhe
Alter Sch­lacht­hof 59, 76131 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.