Hizmetler

Hizmetler

Karls­ru­he­’­de LGBTIQ* — Yardım

isti­şa­re­ler

ILSE (Lez­bi­yen ve Gay Ebe­veyn­ler Giri­şi­mi) Karls­ru­he, tüm gök­ku­şa­ğı aile­le­ri ve Karls­ru­he ve çev­re­sin­de bir olmak iste­yen­ler için açık bir grup­tur. Alman­ya­’­da­ki bir­çok böl­ge­sel grup­la bir­lik­te, LSVD (Alman­ya­’­da­ki Lez­bi­yen ve Gay Der­ne­ği) çatı­sı altın­da faali­yet gös­te­ren bir ağ oluşturuyoruz:
Web: https://ilsekarsruhe.wordpress.com/
İlet­iş­im: ilse.karlsruhe@lsvd.de

Que­er Anmesty Karlsruhe:
Que­eram­nesty Karls­ru­he, Karls­ru­he­’­de bulu­nan Ulus­la­ra­ra­sı Af Örgü­tü­’­nün bir gru­bu­dur. “Kuir sorun­la­rı konu­sun­da far­kın­da­lık yarat­mak, kamu­sal eylem ve gös­te­ri­le­re katıl­mak ya da etkin­lik­ler­de LGBTTIQ*‘lara yöne­lik insan hak­la­rı ihlal­le­ri hak­kın­da bil­gi ver­mek isti­yo­ruz. Ama­cı­mız ilgi­li kesim­le diya­log kur­mak. Dün­ya çapın­da insan hak­la­rı ihlal­le­ri­ni göz­lem­li­yor ve bun­la­ra kar­şı müca­de­le etme­ye çalı­şı­yo­ruz. acil eylem­ler, dilek­çe­ler ve birey­sel vaka çalış­ma­la­rı yoluy­la onla­rı bil­gi­len­di­ri­yo­ruz. Karls­ru­he­’­de­ki que­er mül­te­ci­ler için de sos­yal refa­kat sunuyoruz.”

Web: https://queeramnestyka.amnesty-international.de/
İlet­iş­im: queer@amnesty-karlsruhe.de

Momen­tum yoluy­la danış­ma­lar — Sch­wu­le Bewe­gung Karls­ru­he eV: https://www.schwung-karlsruhe.de/

Karls­ru­he ve çev­re­sin­de­ki que­er orga­ni­zas­yon­la­rı reh­be­ri: https://queerka.de/

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.