Hizmetler
Hizmetler

Sağ­lık mes­lek­le­ri için adap­tas­yon yeterlilikleri

Denk­lik, yaban­cı bir mes­le­ki yeter­li­li­ğin yasal ola­rak bir Alman mes­le­ki yeter­li­li­ği­ne eşde­ğer oldu­ğu anla­mı­na gelir. Alman makam­la­rı yeter­li­li­ği­ni­zin denk­li­ği­ni kont­rol etti­ğin­de, buna “tanı­ma pro­se­dü­rü” veya “denk­lik kont­ro­lü” denir.

Sağ­lık meslekleri

Sağ­lık mes­lek­le­ri için adap­tas­yon yeterlilikleri

AB üye­si olma­yan ülke­ler­den eği­tim almış sağ­lık çalı­şan­la­rı genel­lik­le kıs­mi denk­lik alır­lar ve Alman­ya­’­da uzman ola­rak çalı­şa­bil­mek için bir yeter­li­lik son­ra­sı eği­ti­mi tamam­la­ma­la­rı gere­kir. Yeter­li­lik son­ra­sı, bir akut bakım kli­ni­ğin­de bir adap­tas­yon kur­su veya bir bil­gi tes­ti şek­lin­de ola­bi­lir. vide ter­ra, ulus­la­ra­ra­sı sağ­lık çalı­şan­la­rı­na ve kli­nik­le­re denk­lik pro­se­dü­rü bağ­la­mın­da yeter­li­lik son­ra­sı dönem­de birey­sel ola­rak danış­man­lık ve des­tek sağlar.

Tek­li­fi­miz şu amaç­la­ra yöneliktir:

Sağ­lık çalışanları

  • Yurt­dı­şın­da sağ­lık uzma­nı ola­rak bir yeter­li­lik aldı­nız ve Baden-Würt­tem­ber­g­’­de öğren­di­ği­niz mes­lek­te çalış­mak mı istiyorsunuz?
  • Stutt­gart Böl­ge Kon­se­yi­’n­den kıs­mi denk­lik aldı­nız mı?
  • Baden-Würt­tem­berg böl­ge­sin­de bir adap­tas­yon kur­su mu arıyorsunuz?

Kli­nik­ler

  • Ulus­la­ra­ra­sı sağ­lık çalı­şan­la­rı­nı çek­mek mi istiyorsunuz?
  • Kli­ni­ği­niz­de adap­tas­yon kurs­la­rı ver­mek ister misiniz?
  • Ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­ri­niz için yeter­li­lik des­te­ği mi arıyorsunuz?

📎 El ila­nı

Gerek­si­nim­ler:

  • Yurt­dı­şın­da dev­let denk­li­ği olan bir sağ­lık uzma­nı ola­rak eği­ti­mi­ni tama­men tamamlamış
  • Stutt­gart Böl­ge Kon­se­yi­’n­den yeter­li­lik son­ra­sı için gerek­li­lik bildirimi
  • B2 veya daha iyi dil sertifikası
Hedef kitlesi: (Kısmi tanınırlığa sahip uluslararası sağlık çalışanları)
Bu davet ücretsizdir
Anusch­ka Jant­zen-Karl / Fran­zis­ka Collura
vide ter­ra — Diako­nisc­hes Werk Baden
Vor­holzst­ra­ße 3, 76137 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.