Hizmetler

Hizmetler

Mül­te­ci ve göç danışmanlığı

Salı 9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Salı 9.00 -12.00
Çarşamba 9.00 -12.00
Perşembe 9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Cuma 9.00 -12.00

Mül­te­ci­le­re oryan­tas­yon verilmesi

Bizim tek­lif­le­ri­miz:

Tanın­mış ve red­de­dil­miş sığın­ma­cı­la­ra ve mül­te­ci­le­re ve ayrı­ca düzen­siz ika­met sta­tü­sü­ne sahip kişi­le­re ve göç­men­le­re aşa­ğı­da­ki alan­lar­da tav­si­ye­ler­de bulunuyoruz:

  • ika­met ve ilti­ca huku­ku ile ilgi­li sorular
  • sos­yal hukuk­la ilgi­li sorularda
  • psi­ko­sos­yal sorunlar
  • aile bir­le­şi­mi sorun­la­rı ve
  • sta­tü huku­ku sorularında

Görev­le­ri­miz:

  • Danış­man­lık ve rehberlik
  • Duru­mun güven­ce altı­na alın­ma­sı ve iyileştirilmesi
  • Ken­di ken­di­ne yar­dım potan­si­ye­li­ni güçlendirmek
  • Belir­li özel hiz­met­ler­le koor­di­nas­yon ve ağ oluşturma

Telep­ho­ne:
Pazar­te­si­den Cuma­ya: 08:30 — 12:30
Pazar­te­si-Per­şem­be: 13:30–16:00
Tele­fon anlaş­ma­sı ile randevular

 

İnd­irm­ek için el ilanı

Hedef kitlesi: (27 yaşından büyük tüm cinsiyetler yetişkinler için)
Bu davet ücretsizdir
Tama­ra Hillens
Bera­tungs- und Fami­li­en­zent­rum Caritashaus
Sop­hi­enst­ra­ße 33, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.