Oferte
Oferte

Spri­jin pen­tru imi­granți în mate­rie de for­ma­re profesională

Joi
13:00-16:00, numai după programare

Spri­jin pen­tru imi­granți în mate­rie de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă — PIAZA

În cadrul aces­tui pro­iect, imi­gran­ții sunt spri­ji­niți în cău­ta­rea unei edu­ca­ții, în redac­ta­rea docu­men­te­lor de can­di­da­tu­ră și în pre­gă­ti­rea pen­tru inter­vi­ul de angajare. 

Com­pa­ni­i­le și sta­gi­a­rii pot fi con­si­li­ați pen­tru o peri­oa­dă de până la șase luni în tim­pul for­mă­rii lor.

  • În pre­zent, mul­te pos­turi de uce­ni­cie — în spe­cial în mese­ri­i­le cali­fi­ca­te — rămân neo­cu­pa­te, în ciu­da per­spec­ti­ve­lor bune de carieră.
  • În ace­lași timp, exis­tă mulți imi­granți tineri în Ger­ma­nia — care sunt foar­te moti­vați și au per­spec­ti­ve bune de a rămâne.

Tine­rii imi­granți au o nevo­ie cres­cu­tă de spri­jin și infor­ma­ții în cău­ta­rea unei uce­ni­cii potri­vi­te. Aceștia au nevo­ie de infor­ma­ții des­pre sis­te­mul ger­man de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă și des­pre diver­si­ta­tea ocu­pa­ți­i­lor posi­bi­le. Spri­ji­nul este nece­sar pen­tru selec­ta­rea unei ocu­pa­ții potri­vi­te, găsi­rea de locuri de for­ma­re, pre­gă­ti­rea cere­ri­lor și pre­gă­ti­rea pen­tru inter­viu­ri­le de anga­ja­re. Între­prin­de­rea are nevo­ie de aju­tor pen­tru a face față cerin­țe­lor lega­le pen­tru stră­ini și de spri­jin direc­țio­nat în cazul apa­ri­ți­ei unor difi­cul­tăți în tim­pul for­mă­rii, de exem­plu sub for­ma asis­ten­ței lega­te de for­ma­re (AbH).

PIA­zA este un “pro­iect de îngri­ji­re” ca par­te a pro­gra­mu­lui“Inte­gra­re prin for­ma­re — Per­spec­ti­ve pen­tru imi­granți” al Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Eco­no­mi­ce, Mun­cii și Turis­mu­lui din Baden-Würt­tem­berg. În cadrul pro­iec­tu­lui PIA­zA, tine­rii imi­granți de la toa­te șco­li­le pro­fe­sio­na­le din Karl­sru­he sunt spri­ji­niți în cău­ta­rea de sta­gii de prac­ti­că sau de uce­ni­cie. Între­prin­de­ri­le și sta­gi­a­rii pot pri­mi con­si­li­e­re cu pri­vi­re la între­bări și pro­ble­me timp de până la șase luni după înce­pe­rea formării.

📎Flyer

Grupul țintă: (Tineri imigranți)
Acest eveniment este gratuit
Ali­sia Gille
ibz, 2.OG rechts
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.