Oferte
Oferte

Men­tori inter­cul­tu­rali pen­tru părinți

Men­tori inter­cul­tu­rali pen­tru părinți

Infor­ma­ții pe teme de școa­lă și educație

Ora­șul Karl­sru­he spri­ji­nă părin­ții inter­națio­nali cu bro­șuri în dife­ri­te ver­siuni ling­vis­ti­ce pe tema edu­ca­ți­ei șco­la­re. În plus, părin­ții sunt spri­ji­niți de men­tori cali­fi­cați care îi con­si­li­a­ză și îi înso­țesc la dis­cu­ți­i­le șco­la­re și la seri­le cu părinții.

Men­tori inter­cul­tu­rali pen­tru părinți

Din ianu­a­rie 2020, Men­to­rii părinți inter­cul­tu­rali sunt activi în Karl­sru­he. Aceștia ofe­ră asis­ten­ță părin­ți­lor cu între­bări des­pre școa­lă și edu­ca­ție, pre­cum și șco­li­lor, gră­di­ni­țe­lor și altor insti­tu­ții pe teme de înțe­le­ge­re inter­cul­tu­ra­lă. Fun­da­ția non-pro­fit a părin­ți­lor din Baden-Würt­tem­berg îi cali­fi­că pe men­tori. În ora­șul Karl­sru­he sunt impli­ca­te în acest dome­niu apro­xi­ma­tiv două­zeci de per­soa­ne (înce­pând cu apri­lie 2021).

În aces­te lim­bi, men­to­rii inter­cul­tu­rali ai părin­ți­lor pot oferi spri­jin:

Ger­ma­nă, engle­ză, fran­ce­ză, româ­nă, rusă, geor­gi­a­nă, bos­n­ia­că, croa­tă, sâr­bă, tur­că, ara­bă, kam­ba, swa­hili, amha­ri­că, tigriană

Grupul țintă: familii, adulți (părinți internaționali)
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.