Oferte

Oferte

Oport­u­ni­tăți de stu­diu pen­tru refugiați

Con­sul­ta­re și coor­do­na­re în dome­ni­ul refugiaților 

Este o dorin­ță a Uni­ver­si­tă­ții Peda­go­gi­ce din Karl­sru­he (Päda­go­gis­che Hochs­chu­le) de a per­mi­te refu­gi­a­ți­lor să încea­pă stu­di­i­le. Indi­fe­rent de sta­tu­tul actu­a­lă, ori­ce refu­gi­at poa­te con­tac­ta PH Karl­sru­he. PH Karl­sru­he are o tra­di­ție înde­lun­ga­tă în for­ma­rea pro­fe­so­ri­lor. În plus, ofe­ră dife­ri­te diplo­me de licen­ță și mas­ter, pre­cum și oport­u­ni­ta­tea pen­tru stu­dii doctorale.

 

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
Rebeca Schröder Crespillo
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Bismarckstraße 10, 76060 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.