Oferte

Oferte

Rețea­ua NUB Karlsruhe

Des­co­pe­ri­rea împre­u­nă a natu­rii și a mediului

Acto­rii edu­ca­ți­ei pen­tru natu­ră și mediu din Karl­sru­he și-au pus sar­ci­na de a câști­ga oameni pen­tru natu­ră și pen­tru un stil de via­ță dura­bil cu ofer­te­le lor diver­se de pro­gra­me, să dezvol­te cunoș­tin­țe­le și înțe­le­ge­rea, pre­cum și să-și pro­mo­veze pro­pri­ul anga­ja­ment față de pro­tec­ția natu­rii și a mediu inconjurator.
Înfi­in­ța­rea Rețe­lei Karl­sru­he pen­tru Edu­ca­ție pen­tru Natu­ră și Mediu a făcut posi­bi­lă gru­pa­rea infor­ma­ți­i­lor pen­tru dife­ri­te­le pro­gra­me edu­ca­țio­na­le și expe­rien­ți­a­le ofe­ri­te de par­te­ne­rii de coo­pe­ra­re pe o plat­for­mă cen­tra­lă. Aici veți găsi o pri­vi­re de ansam­blu asu­pra diver­se­lor ofer­te din Karlsruhe.

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Susan­ne Gerner
Karl­sru­her Net­zwerk für Natur- und Umwel­tbil­dung, c/o Umwelt- und Arbe­it­ss­chutz der Sta­dt Karlsruhe
Umwelt­päd­ago­gik, 76131 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.