Agen­tia de competenta

Luni
9:00 - 17:00
Marți
9:00 - 17:00
Miercuri
9:00 - 17:00
Joi
9:00 - 17:00
Vineri
9:00 - 17:00

Pen­tru tine­rii cu vâr­sta cuprin­să între 15 și 25 de ani din zona ora­șu­lui Karl­sru­he Kom­pe­ten­za­gen­tur Karl­sru­he este un pro­iect de tranzi­ție de la școa­lă la mun­că. Vă sfă­tu­im în Citiți mai mult

Bun venit la muncă

Plat­for­mă de locuri de mun­că care reu­neș­te refu­gi­a­ții în cău­ta­rea unui loc de mun­că și anga­ja­to­rii Welcome2Work este o plat­for­mă de pla­sa­re a unui loc de mun­că care reu­neș­te refu­gi­ați Citiți mai mult

cjd-Chan­cen­ge­ber

Luni
Vineri

Adu­ce oame­nii și lucrul împre­u­nă Noi ofe­rim: — Însu­şi­rea lim­bii ger­ma­ne — Ofer­te de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă pen­tru părinți — Ofer­te de coa­chi­ng pen­tru trai­ning part-time și pen­tru intra­rea în cali­fi­ca­re, Citiți mai mult

Con­si­li­e­re de recunoaștere

Luni
Marți
Luni
Luni
Luni

Con­si­li­e­re pri­vind recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor stră­i­ne  Ai o cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă, sau un cer­ti­fi­cat de absol­vi­re sau o diplo­mă de stu­dii din stră­i­nă­ta­te? Ai nevo­ie de o recu­noaș­te­re? Vă vom infor­ma des­pre Citiți mai mult

For inter­na­tio­nal professionals

loo­king for a job in the S‑T‑E‑M sec­tor The INTERPROF-TECH pro­ject is a job pro­gram for inter­na­tio­nal pro­fes­sio­nals loo­king for a job in the S‑T‑E‑M sec­tor: Scien­ces, Tech­no­lo­gy, Engi­ne­e­ring and Citiți mai mult

Labo­ra­to­rul de afa­ceri de la SINGA

Busi­ne­ss Lab by SINGA este un pro­gram de antre­pre­no­ri­at de cinci luni, cre­at pen­tru și cu noii veniți. Pes­te 70 de per­soa­ne cu expe­rien­țe inter­națio­na­le au fost deja spri­ji­ni­te în Citiți mai mult

Noi — Wel­co­me Cen­ter Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karlsruhe

Luni
09:00 - 17:00
Marți
09:00 - 17:00
Miercuri
09:00 - 17:00
Joi
09:00 - 17:00
Vineri
09:00 - 17:00

- Con­si­li­em spe­cia­liști inter­națio­nali și per­so­nal juni­or care ar dori să lucre­ze și să locu­ias­că în regiu­nea teh­no­lo­gi­că Karl­sru­he. Aveți cali­fi­cări pro­fe­sio­na­le? Ați dori să învă­țați o mese­rie? Sun­teți în Citiți mai mult

Open IT 3.0 — CyberForum

Sun­teți din stră­i­nă­ta­te și aveți o diplo­mă aca­de­mi­că sau ați absol­vit o for­ma­re în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii, mate­ma­ti­cii sau teh­no­lo­gi­ei și nu ați găsit încă o cale de intra­re pe pia­ța Citiți mai mult

Pro­gram de inte­gra­re în carie­ră la EnBW Karlsruhe

Noul tău înce­put cu noi: Înce­­peți-vă vii­to­rul cu pro­gra­mul nos­tru de inte­gra­re pen­tru refu­gi­ați și migranți. Urmă­to­rul pro­gram înce­pe în sep­tem­brie la Karl­sru­he. Dorim să le ofe­rim refu­gi­a­ți­lor și migran­ți­lor Citiți mai mult

Sfa­turi pen­tru reorientare

Reo­rien­ta­re pro­fe­sio­na­lă Te întrebi une­ori dacă ai șanse pe pia­ță actu­a­lă a mun­cii? Sau te gân­dești dacă ar fi posi­bil să faci o uce­ni­cie? Poa­te chiar part-time? Poa­te într‑o pro­fe­sie Citiți mai mult