Oferte

Oferte

Open IT 3.0 — CyberForum

Luni 8:30 - 16:00
Marți 8:30 - 16:00
Miercuri 8:30 - 16:00
Joi 8:30 - 16:00
Vineri 8:30 - 16:00

Sun­teți din stră­i­nă­ta­te și aveți o diplo­mă aca­de­mi­că sau ați absol­vit o for­ma­re în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii, mate­ma­ti­cii sau teh­no­lo­gi­ei și nu ați găsit încă o cale de intra­re pe pia­ța mun­cii din Germania?

Cyber­Fo­rum ofe­ră con­si­li­e­re și asis­ten­ță indi­vi­du­a­lă gra­tu­i­tă în:

  • Defi­ni­rea exper­ti­zei dum­ne­a­voas­tră și iden­ti­fi­ca­rea even­tu­a­le­lor lacu­ne de calificare
  • Obți­ne­rea de cali­fi­cări pro­fe­sio­na­le individuale
  • Cre­a­rea de docu­men­te de can­di­da­tu­ră, pro­fi­luri pro­fe­sio­na­le de soci­al media, stra­te­gii de candidatură
  • Pre­gă­ti­rea dum­ne­a­voas­tră pen­tru pro­ce­sul de aplicare
  • Con­stru­i­rea pro­pri­ei rețe­le (pro­fe­sio­na­le)
  • Con­tac­ta­rea companiilor

Sun­teți inte­re­sat să înce­peți o carie­ră în indus­tria ger­ma­nă de IT?

Sun­tem bucu­roși să vă aju­tăm în lim­ba engle­ză sau germană.

Pro­gra­mul de finan­ța­re “Inte­gra­re prin cali­fi­ca­re (IQ)” urmă­reș­te să îmbu­nă­tă­țeas­că în mod dura­bil inte­gra­rea pe pia­ța mun­cii a adul­ți­lor cu un tre­cut de migra­ție. Pro­gra­mul este finan­țat de Minis­te­rul Fede­ral al Mun­cii și Afa­ce­ri­lor Soci­a­le (BMAS) și Fon­dul Soci­al Euro­pean (FSE). Par­te­ne­rii în imple­men­ta­re sunt Minis­te­rul Fede­ral al Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii (BMBF) și Agen­ția Fede­ra­lă pen­tru Ocu­pa­rea For­ței de Mun­că (BA).

Gru­pul țintă

Per­soa­ne din stră­i­nă­ta­te cu o diplo­mă aca­de­mi­că sau cu o for­ma­re com­ple­tă în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii, mate­ma­ti­cii sau teh­no­lo­gi­ei, care nu au găsit încă un loc de mun­că adec­vat pe pia­ța ger­ma­nă a mun­cii în func­ție de cali­fi­ca­rea lor.

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Dr. Michaela Maier
CyberForum e.V.
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.