Oferte
Oferte

Spu­rwe­ch­sel — inte­gra­rea pe pia­ța muncii

Luni
Timp după aranjament
Vineri
Timp după aranjament

Pen­tru inte­gra­rea pe pia­ța mun­cii a per­soa­ne­lor cu sta­tut de rezi­den­ță negarantată

Spu­rwe­ch­sel — inte­gra­rea pe pia­ța muncii

Atât per­soa­ne­le tole­ra­te, cât și cele care au per­mi­siu­nea de a rămâ­ne se află de ani de zile într-un fel de lim­bo. Legiu­i­to­rul a cre­at un temei juri­dic pen­tru per­soa­ne­le tole­ra­te în ceea ce pri­veș­te drep­tul de șede­re, pen­tru a putea acor­da un drept de șede­re sigur sub for­ma unui titlu de șede­re, în cazul în care se sta­bi­leș­te o inte­gra­re dura­bi­lă după mulți ani de ședere.

Vă ofe­rim con­sul­tan­ță deta­li­a­tă în sco­pul de a vă crea o per­spec­ti­vă a drep­tu­lui de șede­re și de a vă per­mi­te ast­fel o inte­gra­re cu suc­ces pe pia­ța mun­cii. În spe­cial, vom dezvol­ta pen­tru dum­ne­a­voas­tră solu­ții care vor con­du­ce la pune­rea în apli­ca­re a regle­men­tă­ri­lor pri­vind drep­tul de șede­re pre­vă­zu­te de legiuitor.
Împre­u­nă cu dum­ne­a­voas­tră, vom întocmi o așa-numi­tă foa­ie de par­curs pen­tru inte­gra­re, care pre­zin­tă în mod clar și în scris pașii con­creți care tre­bu­ie urmați pen­tru a des­chi­de per­spec­ti­ve pen­tru un drept de șede­re cu aju­to­rul noi­lor regle­men­tări legale.

Pro­iec­tul este sus­ți­nut de ora­șul Karl­sru­he și de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Soci­a­le și Inte­gră­rii din Baden-Würt­tem­berg cu fon­duri din Fon­dul Soci­al European.

Grupul țintă: (pentru persoanele cu statut de rezident neasigurat)
Acest eveniment este gratuit
Ange­li­ka Steffen
ibz, 2. OG, links
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.