Oferte

Oferte

Cen­trul de con­si­li­e­re pen­tru schim­ba­rea benzii

Luni
Timp după aranjament
Vineri
Timp după aranjament

Pen­tru inte­gra­rea pe pia­ța mun­cii a per­soa­ne­lor cu sta­tut de rezi­den­ță negarantată

Vă sfă­tu­im în deta­liu cu sco­pul de a con­strui o per­spec­ti­vă asu­pra drep­tu­lui de șede­re și, ast­fel, de a per­mi­te inte­gra­rea cu suc­ces pe pia­ța mun­cii. În spe­cial, ne pro­pu­nem să dezvol­tăm solu­ții pen­tru dum­ne­a­voas­tră care să con­du­că la imple­men­ta­rea regle­men­tă­ri­lor pri­vind drep­tul de șede­re pre­vă­zu­te de legiuitor.

Pro­iec­tul este sus­ți­nut de ora­șul Karl­sru­he și de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Soci­a­le și Inte­gră­rii din Baden-Würt­tem­berg cu fon­duri din Fon­dul Soci­al European.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.