Oferte
Oferte

Wel­co­me Cen­ter Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karlsruhe

Noi - Wel­co­me Cen­ter Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karl­sru­he — ofe­rim con­sul­tan­ță pro­fe­si­o­niș­ti­lor inter­națio­nali și tine­ri­lor pro­fe­si­o­niști care doresc să lucre­ze și să locu­ias­că în TechnologieRegion.

Aveți cali­fi­cări pro­fe­sio­na­le? Doriți să învă­țați o pro­fe­sie? Cău­tați un loc de mun­că care să cores­pun­dă cali­fi­că­ri­lor dum­ne­a­voas­tră? Vă vom infor­ma cu pri­vi­re la cerin­țe­le pie­ței regio­na­le de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă și de locuri de mun­că și la pro­ce­sul de apli­ca­re. În plus, vă stăm la dis­po­zi­ție pen­tru a vă aju­ta pe dum­ne­a­voas­tră și pe mem­brii fami­li­ei dum­ne­a­voas­tră cu mul­te între­bări lega­te de sosi­rea și sta­bi­li­rea în regiu­nea noas­tră. De la A pen­tru per­mi­sul de șede­re la Z pen­tru casă.

Sun­tem un punct de con­tact cen­tral cu o func­ție pilot, ceea ce înseam­nă că lucrăm în strân­să legă­tu­ră cu mulți actori locali, regio­nali și inter­națio­nali (cen­tre de con­si­li­e­re, insti­tu­ții de ser­vi­cii, auto­ri­tăți, aso­ci­a­ții). Deo­a­re­ce sun­tem finan­țați, prin­tre alte­le, de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Mun­cii și Turis­mu­lui din Baden-Würt­tem­berg, toa­te ser­vi­ci­i­le noas­tre sunt gratuite.
Sun­tem bucu­roși să vă ofe­rim con­sul­tan­ță gra­tu­i­tă prin tele­fon, vir­tu­al, prin e‑mail sau la Cen­trul de primire.

Grup țin­tă

  • Pro­fe­si­o­niști, stu­denți și sta­gi­ari inter­națio­nali din toa­te pro­fe­si­i­le și indus­tri­i­le, pre­cum și mem­brii fami­li­i­lor acestora:
  • Care sunt inte­re­sați de Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karl­sru­he și care locu­iesc în străinătate
  • Cine sunt nou-veniți din stră­i­nă­ta­te atunci când își încep munca
  • care locu­iesc deja de mai mulți ani în Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karl­sru­he și care doresc să se schim­be din punct de vede­re profesional

 

Flyer de des­căr­cat în ger­ma­nă / în engle­ză / în fran­ce­ză

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Petra Ben­der / Moni­ka Sta­hl / Sinéad O‘Brien
Wel­co­me Cen­ter Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karlsruhe
Emmy-Noe­ther-Stra­ße 11, 76131 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.