Oferte

Oferte

Sfa­turi pen­tru reorientare

Reo­rien­ta­re profesională

Te întrebi une­ori dacă ai șanse pe pia­ță actu­a­lă a muncii?
Sau te gân­dești dacă ar fi posi­bil să faci o uce­ni­cie? Poa­te chiar part-time?
Poa­te într‑o pro­fe­sie care te împli­neș­te și îți per­mi­te să tră­iești fără aju­tor financiar?

Gra­tu­it și fără obligații
Con­si­li­e­rul nos­tru de reo­rien­ta­re pro­fe­sio­na­lă vă stă la dis­po­zi­ție cu toa­te cunoș­tin­țe­le și con­tac­te­le sale pen­tru con­si­li­e­rea de orien­ta­re. Aces­ta își va lua timp pen­tru pre­o­cu­pă­ri­le tale și poa­te dis­cu­ta cu tine des­pre ide­i­le tale și de ase­me­nea poa­te ini­ția urmă­to­rii pași.

Pro­gra­mul de lucru al con­si­li­e­ru­lui de reo­rien­ta­re profesională:
În fie­ca­re pri­ma zi de joi a lunii în BiZ (cen­trul de infor­ma­re pro­fe­sio­na­lă) al Agen­ți­ei de ocu­pa­re a for­ței de mun­că din Brau­er­str. 10 în Karl­sru­he între ore­le 09:00–11:00!

Flyer de des­căr­cat

__________________________________________________________________________________

You you posez par­fo­is la între­ba­re și vous avez vos chan­ces sur l’ac­tu­el mar­ché du travail?
Ou si il era posi­bil de a face un appren­tis­sa­ge? Voire même en temps partiel ?
Peut être dans un méti­er, care te împli­neș­te și care te per­mi­te de a trăi fără aju­tor financiar.

Gra­tu­i­te­ment și fără obligații
Notre con­se­i­l­lère d’in­té­gra­tion se tient á votre dis­po­si­tion avec tou­tes ses con­nai­s­san­ces et tous ses con­tacts afin de vous orien­ter au mieux.
Elle se prend le temps de vous éco­u­ter et de dis­cu­ter avec vous de vos idées/projets et peut-être d´initier les pro­chai­nes étapes.

Per­ma­nent de la con­se­i­l­lère d’integration
Tous les 1ers jeu­di du Mois au BiZ (Cen­trul de infor­ma­re și orien­ta­re) : Beru­fsin­for­ma­tion­szen­trum der Agen­tur für Arbe­it Karl­sru­he, Brau­er­stra­s­se 10 à Karl­sru­he de 09:00h – 11:00h

Flyer à des­căr­ca­re

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Beru­fs­be­ra­tung im Erwerb­sle­ben (BBiE)
Agen­tur für Arbe­it Karlsruhe-Rastatt
Brau­er­str. 10, 76135 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.