Oferte
Oferte

Con­sul­tan­ță gra­tu­i­tă în dome­ni­ul drep­tu­lui mun­cii și al drep­tu­lui social

Dorim să aju­tăm oame­nii să se inte­gre­ze în mod echi­ta­bil pe pia­ța mun­cii, informându‑i cu pri­vi­re la drep­tu­ri­le lor de anga­ja­re, însoțindu‑i și sprijinindu‑i în afir­ma­rea drep­tu­ri­lor și îndrep­tă­ri­lor lor.

Con­sul­tan­ță gra­tu­i­tă în dome­ni­ul drep­tu­lui mun­cii și soci­al pen­tru refu­gi­ați și migranți non-UE

Ești refu­gi­at și locu­iești în Baden-Württemberg?
Ai un loc de mun­că sau ai de gând să începi un job în curând?

Aveți între­bări sau pro­ble­me cu pri­vi­re la locul de mun­că, cum ar fi:
· con­tract de mun­că (ex. Mini­job, job part-time, full-time)
· salariu/salariu (de ex. ore de lucru neplătite)
· pro­gram de lucru / con­ce­diu / concediere
· asi­gu­ra­re, de exem­plu în caz de boa­lă sau acci­den­te de muncă
· job­cen­ter / Sozialamt

📌
Con­si­li­e­rea se acor­dă prin pro­gra­ma­re telefonică.

Atunci vino să ne vezi – îți ofe­rim con­si­li­e­re și spri­jin gra­tu­it cu pri­vi­re la drep­tu­ri­le tale!

Con­si­li­e­rea noas­tră este gra­tu­i­tă și confidențială.

Grupul țintă: (Pentru refugiați și migranți din afara UE)
Acest eveniment este gratuit
Mar­ga­re­te Brugger
ibz
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 2nd flo­or, left, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.