Open IT 3.0 — CyberForum

Dola­zi­te iz ino­zem­s­tva i ima­te aka­dem­sku diplo­mu ili ste zavr­ši­li obu­ku u podru­čju infor­ma­ti­ke, mate­ma­ti­ke ili teh­no­lo­gi­je i još nis­te pro­naš­li pra­vi ula­zak na nje­mač­ko trži­šte rada? Cyber­Fo­rum nudi bes­plat­ne indi­vi­du­al­ne vidi više

Pro­fe­si­onal­na (pre)orijentacija CJD

Ponedjeljak
08:30 - 16:00
Utorak
08:30 - 16:00
Srijeda
08:30 - 16:00
Četvrtak
08:30 - 16:00
Petak
08:30 - 16:00

CJD Pro­fe­si­onal­na (pre)orijentacija Sta­bi­lan posao koji je zaba­van i nudi finan­cij­sku neo­vis­nost! I vi može­te pos­ti­ći ovaj cilj. Podr­ža­va­mo vas u pro­na­la­že­nju pra­ve ponu­de. Kroz pro­fe­si­onal­nu (pre)orijentaciju, obu­ku (izvan­red­no) ili vidi više

Pro­gram inte­gra­ci­je kari­je­re u EnBW Karlsruhe

Vaš novi poče­tak s nama: Započ­ni­te svo­ju buduć­nost s našim pro­gra­mom inte­gra­ci­je za izbje­gli­ce i migran­te . Slje­de­ći pro­gram poči­nje na loka­ci­ji Kar­l­sru­he u ruj­nu. Teh­nič­ki zain­te­re­si­ra­nim izbje­gli­ca­ma i migran­ti­ma vidi više

Savje­ti za ponov­ni ulazak

Pro­fe­si­onal­ni ponov­ni ula­zak Pita­te li se pone­kad ima­te li šan­se na tre­nut­nom trži­štu rada? Ili raz­miš­lja­te da li bi bilo mogu­će radi­ti nauko­va­nje? Možda čak i hono­rar­no? Možda u pro­fe­si­ji koja vidi više

Spurwec­h­sel — inte­gra­ci­ja trži­šta rada

Ponedjeljak
Petak

Za inte­gra­ci­ju na trži­šte rada za oso­be s neo­si­gu­ra­nim bora­viš­nim sta­tu­som Spurwec­h­sel — inte­gra­ci­ja trži­šta rada I tole­ri­ra­ne oso­be i oso­be s dozvo­lom borav­ka godi­na­ma su u svo­je­vr­s­nom lim­bu. Zako­no­da­vac je vidi više

Wel­co­me Cen­ter Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Karlsruhe

Mi — Wel­co­me Cen­ter Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Kar­l­sru­he — savje­tu­je­mo među­na­rod­ne struč­nja­ke i mla­de struč­nja­ke koji žele radi­ti i živje­ti u Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on. Ima­te li pro­fe­si­onal­ne kva­li­fi­ka­ci­je? Želi­te li nauči­ti neko zani­ma­nje? Tra­ži­te vidi više

Welcome2Work

Plat­for­ma za zapoš­lja­va­nje koja spa­ja izbje­gli­ce koji tra­že posao i pos­lo­dav­ce   Welcome2Work je plat­for­ma za zapoš­lja­va­nje koja okup­lja izbje­gli­ce i tvrt­ke: “Želi­mo olak­ša­ti izbje­gli­ca­ma tra­že­nje pos­la, a tvrt­ka­ma tako­đer vidi više

Za među­na­rod­ne stručnjake

iz podru­čja M‑I‑N‑T (mate­ma­ti­ka, infor­ma­ti­ka, pri­rod­ne zna­nos­ti, teh­no­lo­gi­ja)   Pro­jekt INTERPROF-TECH je mje­ra pre­moš­ći­va­nja za među­na­rod­ne struč­nja­ke koji tra­že posao iz M‑I‑N‑T podru­čja: Mate­ma­ti­ka, infor­ma­ti­ka, pri­rod­ne zna­nos­ti (kemi­ja, fizi­ka, biolo­gi­ja, vidi više