Oferte
Oferte

Labo­ra­tor de afa­ceri de la SINGA

Doriți să vă des­chi­deți o afa­ce­re în Ger­ma­nia sau să deve­niți liber profesionist?
Busi­ne­ss Lab vă sprijină.

Busi­ne­ss Lab by SINGA este un pro­gram de antre­pre­no­ri­at onli­ne de 5 luni pen­tru și cu noii veniți.
Din 2018, pes­te 80 de per­soa­ne cu o isto­rie inter­națio­na­lă au fost spri­ji­ni­te în lan­sa­rea unor afa­ceri ino­va­toa­re și dura­bi­le prin ate­li­e­re de lucru, coa­chi­ng și mentorat.
Prin conec­ta­rea cu men­tori și experți locali din rețea­ua noas­tră, vă veți dezvol­ta ide­ea de afa­ceri și veți obține cunoș­tin­țe­le nece­sa­re pen­tru a vă con­du­ce afa­ce­rea în Germania.

Mai mul­te infor­ma­ții des­pre pro­ce­sul de apli­ca­re și des­pre pro­gram pot fi găsi­te pe site-ul nos­tru: www.singabusinesslab.de

Gru­pul țin­tă: Per­soa­ne nou-veni­te în Ger­ma­nia / refu­gi­ați recu­nos­cuți / toa­te per­soa­ne­le inte­re­sa­te să înfi­in­țe­ze o com­pa­nie cu un tre­cut de migrație.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Juli­et­te Gainon
Busi­ne­ss Lab by SINGA (Impact Hub Karlsruhe)
Kai­ser­stra­s­se 41, 76131 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.