Oferte
Oferte

Con­si­li­e­re pri­vind recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor străine

Con­si­li­e­re pri­vind recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor stră­i­ne

Ai o cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă, sau un cer­ti­fi­cat de absol­vi­re sau o diplo­mă de stu­dii din stră­i­nă­ta­te? Ai nevo­ie de o recu­noaș­te­re? Vă vom infor­ma des­pre posi­bi­li­tă­ți­le dum­ne­a­voas­tră de recu­noaș­te­re în ceea ce pri­veș­te cali­fi­că­ri­le dum­ne­a­voas­tră pro­fe­sio­na­le sau aca­de­mi­ce în Germania.

Ofe­rim con­sul­tan­ță, îndru­ma­re și spri­jin în ceea ce pri­veș­te recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor șco­la­re, pro­fe­sio­na­le și uni­ver­si­ta­re pen­tru refu­gi­a­ții din dis­tric­tul admi­nis­tra­tiv Karl­sru­he, finan­țat de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Soci­a­le și Inte­gră­rii din lan­dul Baden-Würt­tem­berg. În coo­pe­ra­re cu Liga Orga­ni­za­ți­i­lor de Asis­ten­ță Soci­a­lă Inde­pen­den­te din Baden-Würt­tem­berg e.V.

Ser­vi­ci­i­le noas­tre de con­si­li­e­re sunt con­fi­den­ți­a­le și gratuite!

În acest moment pri­mim un număr mare de soli­ci­tări. Prin urma­re, vă rugăm să fiți înțe­le­gă­tori cu pri­vi­re la fap­tul că tim­pul până la o întâl­ni­re de con­si­li­e­re va fi amânat.

Gru­pul nos­tru țin­tă:
Soli­ci­tan­ții de azil și refu­gi­a­ții, indi­fe­rent de sta­tu­tul de reședință.

Cen­tre­le de con­si­li­e­re pen­tru refu­gi­ați, struc­tu­ri­le loca­le de con­si­li­e­re în dome­ni­ul inte­gră­rii pro­fe­sio­na­le a refu­gi­a­ți­lor, insti­tu­ți­i­le de învă­țământ, insti­tu­ți­i­le de pe pia­ța mun­cii și anga­ja­to­rii, pre­cum și toa­te cele­lal­te per­soa­ne care soli­ci­tă consiliere.

Ofer­te­le noastre:
Ofe­rim con­sul­tan­ță per­soa­ne­lor care locu­iesc în dis­tric­te­le urba­ne și rura­le din Karl­sru­he, Ras­tatt, Baden-Baden, Pfor­zhe­im, Enz­kre­is, Calw și Freudenstadt.

Ofe­rim con­sul­tan­ță în pro­ble­me de inte­gra­re pro­fe­sio­na­lă, în spe­cial în ceea ce pri­veș­te recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor edu­ca­țio­na­le și pro­fe­sio­na­le: Deter­mi­na­rea pro­fe­si­i­lor de refe­rin­ță, spri­jin în pro­ce­sul de recu­noaș­te­re, cla­ri­fi­ca­rea posi­bi­li­tă­ți­lor de finan­ța­re și a oport­u­ni­tă­ți­lor de finan­ța­re etc.

Ofe­rim con­sul­tan­ță, îndru­ma­re și spri­jin în ceea ce pri­veș­te recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor șco­la­re, pro­fe­sio­na­le și uni­ver­si­ta­re pen­tru refu­gi­a­ții din dis­tric­tul admi­nis­tra­tiv Karl­sru­he, finan­țat de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Soci­a­le și Inte­gră­rii din lan­dul Baden-Würt­tem­berg. În coo­pe­ra­re cu Liga Orga­ni­za­ți­i­lor de Asis­ten­ță Soci­a­lă Inde­pen­den­te din Baden-Würt­tem­berg e.V.

Ser­vi­ci­i­le noas­tre de con­si­li­e­re sunt con­fi­den­ți­a­le și gra­tu­i­te!

În acest moment pri­mim un număr mare de soli­ci­tări. Prin urma­re, vă rugăm să fiți înțe­le­gă­tori cu pri­vi­re la fap­tul că tim­pul până la o întâl­ni­re de con­si­li­e­re va fi amânat.

For­mu­lar de con­si­li­e­re pen­tru recunoaștere
Pli­ant

Grupul țintă: toate (Solicitanții de azil și refugiații, indiferent de statutul de reședință)
Acest eveniment este gratuit
Elli Rei­chert / Domi­ni­que Kir­ch­gä­s­s­ner / Lau­ra Mössinger 
Dia­ko­nis­ches Werk Karlsruhe
Kri­e­gss­tra­ße 47a — Hal­tes­te­l­le: Karlstor/Bundesgerichtshof, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.