Open IT 3.0 — CyberForum

Ви з‑за кор­до­ну, має­те вче­ний сту­пінь або закін­чи­ли навча­н­ня в галу­зі інфор­ма­ти­ки, мате­ма­ти­ки чи техно­ло­гій і ще не зна­йшли від­по­від­но­го вхо­ду на німе­цький ринок пра­ці? CyberForum про­по­нує без­ко­штов­ні інди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції та чита­ти далі

Spurwechsel — інте­гра­ція рин­ку праці

Понеділок
П'ятниця

Для інте­гра­ції на ринок пра­ці для людей із неза­без­пе­че­ним ста­ту­сом про­жи­ва­н­ня Spurwechsel — інте­гра­ція рин­ку пра­ці Як толе­ран­тні осо­би, так і ті, хто має дозвіл на про­жи­ва­н­ня, рока­ми пере­бу­ва­ють у своє­рі­дній чита­ти далі

Welcome2Work

Пла­тфор­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня, яка об’єднує біжен­ців, які шука­ють робо­ту, та робо­то­дав­ців Welcome2Work – це пла­тфор­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня, яка об’єднує біжен­ців і ком­па­нії: «Ми хоче­мо спро­сти­ти пошук робо­ти біжен­цям, а також запро­по­ну­ва­ти ком­па­ні­ям чита­ти далі

Аген­ція за компетенцію

Понеділок
9:00 - 17:00
Вівторок
9:00 - 17:00
Середа
9:00 - 17:00
Четвер
14:00 - 18:00
П'ятниця
9:00 - 17:00

Від 15 до 25 років є район міста Карл­сру­еа Аген­ція за ком­пе­тен­цію Karlsruhe projekt є пер­шо­кла­сним із шко­ли на робо­ту. Ради­мо вас у різних обла­стях і під­три­му­є­мо вас у вирі­шен­ні чита­ти далі

Бізнес-лабо­ра­то­рія від SINGA

Ви хоче­те роз­по­ча­ти свій бізнес у Німеч­чи­ні або ста­ти само­зайня­тим? Бізнес-лабо­­ра­­то­­рія під­три­мує вас. Business Lab від SINGA — це 5‑місячна онлайн-про­­гра­­ма з під­при­єм­ни­цтва для поча­тків­ців та разом з ними. Почи­на­ю­чи з 2018 чита­ти далі

Для між­на­ро­дних професіоналів

шукаю робо­ту в STEM секто­рі Про­ект ІНТЕРПРОФ-ТЕХ – це робо­ча про­гра­ма для між­на­ро­дних про­фе­сіо­на­лів, які шука­ють робо­ту в секто­рі STEM: наук, техно­ло­гій, техні­ки та мате­ма­ти­ки (Маши­но­бу­ду­ва­н­ня / Меха­тро­ні­ка, Еле­ктро­те­хні­ка / Еле­ктро­ні­ка, чита­ти далі

Кон­суль­ту­ва­н­ня з питань визна­н­ня іно­зем­них кваліфікацій

Кон­суль­ту­ва­н­ня з питань визна­н­ня іно­зем­них ква­лі­фі­ка­цій У вас є про­фе­сій­на ква­лі­фі­ка­ція, ате­стат про закін­че­н­ня шко­ли чи сту­пінь навча­н­ня за кор­до­ном? Вам потрі­бне визна­н­ня? Ми пові­до­ми­мо вас про ваші можли­во­сті визна­н­ня чита­ти далі

Ласка­во про­си­мо Center TechnologieRegion Karlsruhe

Ми — Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe — кон­суль­ту­є­мо між­на­ро­дних про­фе­сіо­на­лів і моло­дих спе­ці­а­лі­стів, які хочуть пра­цю­ва­ти та жити в TechnologieRegion. Чи є у вас про­фе­сій­на ква­лі­фі­ка­ція? Чи хоті­ли б ви чита­ти далі

Під­трим­ка з пор­тфо­ліо програм

Понеділок
14:00 - 16:30

Під­трим­ка з пор­тфо­ліо про­грам Office BeoNetzwerk (на jubez)  «Заяв­ка поне­ді­лок» Ми під­три­ма­є­мо вас у напи­сан­ні іде­аль­ної заяв­ки або пере­ві­ри­мо доку­мен­ти, які ви при­не­се­те з собою. На робо­чій стан­ції ПК ви може­те чита­ти далі

Пора­ди щодо повтор­но­го в’їзду

Про­фе­сій­ний повтор­ний вступ Ви іно­ді зами­слю­є­тесь, чи є у вас шан­си на пото­чно­му рин­ку пра­ці? Або ви дума­є­те, чи можна було б прой­ти навча­н­ня? Може, навіть непов­ний робо­чий день? Можли­во, у про­фе­сії, яка чита­ти далі

Про­гра­ма кар’єрної інте­гра­ції в EnBW Karlsruhe

Ваш новий старт з нами: почніть своє май­бу­тнє з нашої про­гра­ми інте­гра­ції для біжен­ців і мігран­тів . Насту­пна про­гра­ма стар­тує в Карл­сруе у вере­сні. Ми хоче­мо нада­ти техні­чно заці­кав­ле­ним біжен­цям чита­ти далі

Про­фе­сій­на (пере)орієнтація ЦД

Понеділок
08:30 - 16:00
Вівторок
08:30 - 16:00
Середа
08:30 - 16:00
Четвер
08:30 - 16:00
П'ятниця
08:30 - 16:00

CJD Про­фе­сій­на (пере)орієнтація Ста­біль­на робо­та, яка при­но­сить задо­во­ле­н­ня та забез­пе­чує фінан­со­ву неза­ле­жність! Ви теж може­те досяг­ти цієї мети. Ми допо­мо­же­мо вам зна­йти пра­виль­ну про­по­зи­цію. Через про­фе­сій­ну (пере)орієнтацію, навча­н­ня (непов­ний робо­чий чита­ти далі