Bun venit la muncă

Plat­for­mă de locuri de mun­că care reu­neș­te refu­gi­a­ții în cău­ta­rea unui loc de mun­că și anga­ja­to­rii Welcome2Work este o plat­for­mă de pla­sa­re a unui loc de mun­că care reu­neș­te refu­gi­ați Citiți mai mult

Cali­fi­ca­rea de recunoaștere

asis­ten­ță medi­ca­lă și îngri­ji­re medi­ca­lă cali­fi­ca­rea de recu­noaș­te­re vide ter­ra pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii din dome­ni­ul soci­al (vide ter­ra Aner­ken­nun­gsqu­a­li­fi­zi­e­rung für sozi­a­le Beru­fe) ofe­ră cali­fi­cări coor­do­na­te indi­vi­du­al pen­tru spe­cia­liști în asis­ten­ță medi­ca­lă, Citiți mai mult

Cău­tări de For­ma­re — Con­sul­ta­ție de Ucenicie

Marți
9:00 - 17:00
Miercuri
9:00 - 17:00
Joi
9:00 - 17:00

IHK Karl­sru­he Dual Trai­ning este moda­li­ta­tea ide­a­lă de a înce­pe o carie­ră de suc­ces. Echi­pa IHK Karl­sru­he vă sfă­tu­ieș­te în toa­te între­bă­ri­le lega­te de cău­ta­rea unui loc de uce­ni­cie. Con­si­li­e­rii Citiți mai mult

Cen­trul de con­si­li­e­re pen­tru schim­ba­rea benzii

Luni
Vineri

Pen­tru inte­gra­rea pe pia­ța mun­cii a per­soa­ne­lor cu sta­tut de rezi­den­ță nega­ran­ta­tă Vă sfă­tu­im în deta­liu cu sco­pul de a con­strui o per­spec­ti­vă asu­pra drep­tu­lui de șede­re și, ast­fel, de Citiți mai mult

cjd-Chan­cen­ge­ber

Luni
Vineri

Adu­ce oame­nii și lucrul împre­u­nă Noi ofe­rim: — Însu­şi­rea lim­bii ger­ma­ne — Ofer­te de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă pen­tru părinți — Ofer­te de coa­chi­ng pen­tru trai­ning part-time și pen­tru intra­rea în cali­fi­ca­re, Citiți mai mult

Con­si­li­e­re de recunoaștere

Luni
Marți
Luni
Luni
Luni

Con­si­li­e­re pri­vind recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor stră­i­ne  Ai o cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă, sau un cer­ti­fi­cat de absol­vi­re sau o diplo­mă de stu­dii din stră­i­nă­ta­te? Ai nevo­ie de o recu­noaș­te­re? Vă vom infor­ma des­pre Citiți mai mult

For inter­na­tio­nal professionals

loo­king for a job in the S‑T‑E‑M sec­tor The INTERPROF-TECH pro­ject is a job pro­gram for inter­na­tio­nal pro­fes­sio­nals loo­king for a job in the S‑T‑E‑M sec­tor: Scien­ces, Tech­no­lo­gy, Engi­ne­e­ring and Citiți mai mult

Labo­ra­to­rul de afa­ceri de la SINGA

Busi­ne­ss Lab by SINGA este un pro­gram de antre­pre­no­ri­at de cinci luni, cre­at pen­tru și cu noii veniți. Pes­te 70 de per­soa­ne cu expe­rien­țe inter­națio­na­le au fost deja spri­ji­ni­te în Citiți mai mult

mira – mun­că și legislație

Marți
16:00 - 20:00

Con­sul­ta­re pen­tru refu­gi­ați și migranți din afa­ra UE Ești refu­gi­at și locu­iești în Baden-Würt­tem­berg? Ai un loc de mun­că sau ai de gând să începi un job în curând? Aveți între­bări Citiți mai mult

Noi — Wel­co­me Cen­ter Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karlsruhe

Luni
09:00 - 17:00
Marți
09:00 - 17:00
Miercuri
09:00 - 17:00
Joi
09:00 - 17:00
Vineri
09:00 - 17:00

- Con­si­li­em spe­cia­liști inter­națio­nali și per­so­nal juni­or care ar dori să lucre­ze și să locu­ias­că în regiu­nea teh­no­lo­gi­că Karl­sru­he. Aveți cali­fi­cări pro­fe­sio­na­le? Ați dori să învă­țați o mese­rie? Sun­teți în Citiți mai mult

Open IT 3.0 — CyberForum

Luni
8:30 - 16:00
Marți
8:30 - 16:00
Miercuri
8:30 - 16:00
Joi
8:30 - 16:00
Vineri
8:30 - 16:00

Sun­teți din stră­i­nă­ta­te și aveți o diplo­mă aca­de­mi­că sau ați absol­vit o for­ma­re în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii, mate­ma­ti­cii sau teh­no­lo­gi­ei și nu ați găsit încă o cale de intra­re pe pia­ța Citiți mai mult

PIAZA

Joi

Spri­jin pen­truimi­granți înmate­rie de for­ma­re În cadrul aces­tui pro­iect, imi­gran­ții sunt spri­ji­niți în cău­ta­rea unei edu­ca­ții, în redac­ta­rea docu­men­te­lor de can­di­da­tu­ră și în pre­gă­ti­rea pen­tru inter­vi­ul de anga­ja­re. Com­pa­ni­i­le și Citiți mai mult

Pro­gram de inte­gra­re în carie­ră la EnBW Karlsruhe

Noul tău înce­put cu noi: Înce­­peți-vă vii­to­rul cu pro­gra­mul nos­tru de inte­gra­re pen­tru refu­gi­ați și migranți. Urmă­to­rul pro­gram înce­pe în sep­tem­brie la Karl­sru­he. Dorim să le ofe­rim refu­gi­a­ți­lor și migran­ți­lor Citiți mai mult

Recu­noaș­te­re și calificare

Luni
Joi

Ser­vi­ciu de con­sul­tan­ță ofe­rit de IQ-Net­­zwerk (IQ-Network) la ibz și BiZ  Aceas­ta este o ofer­tă a cen­tre­lor de con­si­li­e­re pen­tru recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor pro­fe­sio­na­le stră­i­ne din Baden-Wür­t­­tem­­berg. Infor­ma­ții pen­tru migranți și insti­tu­ții Citiți mai mult

Sfa­turi pen­tru reorientare

Joi

Reo­rien­ta­re pro­fe­sio­na­lă Te întrebi une­ori dacă ai șanse pe pia­ță actu­a­lă a mun­cii? Sau te gân­dești dacă ar fi posi­bil să faci o uce­ni­cie? Poa­te chiar part-time? Poa­te într‑o pro­fe­sie Citiți mai mult