Pre­le­ge­re: Afga­nis­tan — dezvol­ta­rea actu­a­lă și per­spec­ti­ve din punc­tul de vede­re al lui Jama Maqsudi

Thursday, 13 October 2022
19:00

După ce tali­ba­nii au pre­lu­at pute­rea, situ­a­ția din Afga­nis­tan a deve­nit și mai sum­bră. Este vor­ba în spe­cial de drep­tu­ri­le omu­lui și de pro­tec­ția celor care sunt direct ame­nin­țați de Citiți mai mult

Așk, Mark ve Ölüm — Dra­gos­te, D‑Mark și moarte

Saturday, 1 October 2022
19:00

Muzi­ca ca o legă­tu­ră cu țara nata­lă Biro­ul pen­tru Inte­gra­re vă invi­tă cu drag la pro­iec­ția fil­mu­lui docu­men­tar pre­mi­at “Așk, Mark ve Ölüm — Dra­gos­te, D‑Mark și Moar­te”, sâm­bă­tă, 1 Citiți mai mult

Bas­chet până la mie­zul nopții

Joi
ab 10 Uhr

După o pau­ză de doi ani de la Coro­na, ofer­ta spor­ti­vă gra­tu­i­tă “Bas­chet până la mie­zul nop­ții” va reîn­ce­pe pe 15 sep­tem­brie 2022, în cadrul pro­gra­mu­lui “Împre­u­nă soci­a­lă prin sport”. De Citiți mai mult

Un pod­cast des­pre cli­mă impli­că lumea

Tree Talk — Un pod­cast des­pre cli­mă anga­jea­ză lumea Des­pre ce este vor­ba? Pro­iec­tul se adre­sea­ză tine­ri­lor din toa­te col­țu­ri­le lumii care sunt inte­re­sați de pod­cas­ting și de tema­ti­ca pro­tec­ți­ei cli­mei și Citiți mai mult

Instru­i­re: Calea ta pen­tru a deve­ni para­me­dic sau asis­tent medi­cal certificat

Monday, 14 November 2022

Infor­ma­ții des­pre cali­fi­ca­re Cali­fi­ca­rea ZIEL con­stă în trei modu­le care se bazea­ză unul pe celă­lalt. După absol­vi­rea modu­lu­lui avan­sat, se poa­te lua o deci­zie între cali­fi­ca­rea ca para­me­dic (m/f/d) sau Citiți mai mult

Afri­ca on focus: Afri­KA Union pre­sents: Niger

Friday, 30 September 2022
19:00

Focus on Afri­ca: In this series of events, peo­ple from diffe­rent coun­tries in Afri­ca talk abo­ut their coun­tries of ori­gin. This event pre­sents the coun­try Niger. The lec­tu­re gives an Citiți mai mult

Sfa­turi de sănă­ta­te — Între­bări des­pre sis­te­mul de sănătate

Luni
09:00 - 12:00
Marți
09:00 - 12:00
Miercuri
09:00 - 12:00
Joi
09:00 - 12:00
Vineri
09:00 - 12:00

Neu­es Ange­bot in Karl­sru­he: Gesun­dhe­it­sbe­ra­tung In Karl­sru­he bie­tet der Vere­in Fre­un­de für Frem­de e.V. ein neu­es Ange­bot der „Gesun­dhe­it­sbe­ra­tung“ an. Hier haben Men­schen die Mögli­ch­ke­it, sch­ne­ll und kom­pe­tent in Gesun­dhe­itsfra­gen Hil­fe Citiți mai mult

Wee­kend din Ame­ri­ca Latină

Friday, 2 September 2022
Saturday, 3 September 2022
Sunday, 4 September 2022

doriți să expe­ri­men­tați ade­vă­ra­ta sen­za­ție a Ame­ri­cii Lati­ne? Late­i­na­me­ri­ka­nis­che Woche­nen­de se întoar­ce! DJ, spec­ta­co­le fol­clori­ce, muzi­că live, sam­ba și stan­duri indi­vi­du­a­le de la food tru­c­ks și Artesania.Pe lân­gă un pro­gram Citiți mai mult

FOLKLORIA 2022

Saturday, 10 September 2022
Sunday, 11 September 2022

În 2022, aso­ci­a­ția cul­tu­ra­lă wir­ks­tatt e.V. întâm­pi­nă “Lumea fol­clo­ru­lui” din nou în Frie­dri­chs­platz, în mij­lo­cul cen­tru­lui ora­șu­lui Karl­sru­he. În dome­ni­ul dan­su­lui, al muzi­cii și al aven­tu­rii atmosfe­ri­ce, vă puteți aștep­ta Citiți mai mult

Schimb de infor­ma­ții pen­tru imi­granți pe tema “mun­că, edu­ca­ție și per­fec­țio­na­re profesională”.

Wednesday, 5 October 2022

Ce se întâm­plă după cur­sul de lim­bă? Cum pot găsi o uce­ni­cie, un loc de mun­că? Cum și unde pot obține recu­noaș­te­rea diplo­mei mele stră­i­ne? Exis­tă mul­te între­bări … În Citiți mai mult

Pre­le­ge­re: Romii din și din Ucraina

Sunday, 11 September 2022
11:00

În ciu­da anti­zi­ga­nis­mu­lui și a discriminării,Mulți din­tre cei 400.000 de romi din Ucrai­na par­ti­ci­pă la apă­ra­rea Ucrai­nei împo­tri­va agre­so­ru­lui rus. Ste­phan Mül­ler, con­si­li­er poli­tic al Con­si­li­u­lui Cen­tral al Sin­ti și Romi­lor Citiți mai mult

Rasis­mul împo­tri­va Sin­ti și a romilor

Thursday, 22 September 2022

Pe 22 sep­tem­brie, subiec­tul impor­tant “Rasis­mul împo­tri­va Sin­ti și Romi­lor” va fi abor­dat din dife­ri­te per­spec­ti­ve. Rasis­mul împo­tri­va Sin­ti și a romi­lor a exis­tat timp de mul­te seco­le, iar isto­ria Citiți mai mult

E tim­pul să vorbim

Miercuri
09:30 - 11:00
Miercuri
14:30-17:00
Luni
14:30-17:00

“Zeit zum Spre­chen” este o întâl­ni­re ling­vis­ti­că, care se adre­sea­ză feme­i­lor migran­te fără sau cu copii. Sunt bine­ve­niți vor­bi­tori de dife­ri­te nive­luri ling­vis­ti­ce. Engle­za poa­te fi folo­si­tă și ca lim­bă pun­te. Acti­vi­tă­ți­le Citiți mai mult

Pro­gram de inte­gra­re în carie­ră la EnBW Karlsruhe

Noul tău înce­put cu noi: Înce­­peți-vă vii­to­rul cu pro­gra­mul nos­tru de inte­gra­re pen­tru refu­gi­ați și migranți. Urmă­to­rul pro­gram înce­pe în sep­tem­brie la Karl­sru­he. Dorim să le ofe­rim refu­gi­a­ți­lor și migran­ți­lor Citiți mai mult

Con­si­li­e­re pen­tru com­pa­tri­o­ții din Africa

Vineri
10:00-14:00
Luni
10:00-14:00

Nu doar pen­tru refu­gi­ați, ci și pen­tru com­pa­tri­o­ții din Soma­lia și din alte țări afri­ca­ne care tră­iesc aici de mult timp. Sun­tem aici pen­tru a vă aju­ta cu urmă­toa­re­le subiec­te, prin­tre Citiți mai mult

Ser­vi­ci­ul pen­tru migra­ția tinerilor

Ser­vi­ci­i­le de migra­ție pen­tru tineri (JMD) ale BI spri­ji­nă tine­rii cu un tre­cut migra­tor cu vâr­ste cuprin­se între 12 și 27 de ani în inte­gra­rea lor ling­vis­ti­că, edu­ca­țio­na­lă, pro­fe­sio­na­lă și Citiți mai mult

Curs Java de Edu­Ref la KIT

Java este unul din­tre cele mai impor­tan­te lim­ba­je de pro­gra­ma­re din lume. Edu­Ref de la KIT ofe­ră un curs gra­tu­it pen­tru înce­pă­tori în pro­gra­ma­rea Java pen­tru refu­gi­ați și migranți! Veți Citiți mai mult

Pis­ci­nă în aer liber Rüppurr

Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi

În luni­le de vară iunie și iulie, ca și în anii pre­ce­denți, pis­ci­na în aer liber din Rüppurr poa­te fi vizi­ta­tă la un tarif redus la anu­mi­te ore și date. Ein­tritt Citiți mai mult

MONDO pen­tru a merge

Saturday, 25 June 2022

MONDO — un fes­ti­val pen­tru toa­tă lumea face par­te și în acest an din Karl­sru­her Kul­tur­so­m­mer, sub con­du­ce­rea Karl­sru­her Mar­ke­ting und Event GmbH. Vom fi pe drum cu City­mo­bi­lul de Citiți mai mult

I.d.E. ‑Insti­tu­tul de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă Runne

Cur­suri de lim­bă și inte­gra­re la cerere

Impul­suri USS

USS ofe­ră cur­suri de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de mun­că https://www.uss.de/kurssuche/  

Dia­log Sprachschule

Dia­log Spra­chs­chu­le ofe­ră Cur­suri de inte­gra­re, cur­suri pen­tru părinți, cur­suri de alfa­be­ti­za­re și cur­suri de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de mun­că https://www.dialog-sprachschule.eu/kurse/

I.d.E. ‑Insti­tu­tul de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă Runne

Cur­suri de lim­bă și inte­gra­re la cerere

cjd — dăru­i­tor de oportunitate

Cur­suri de lim­bă și inte­gra­re la cerere

IB — Inter­na­tio­na­ler Bund

IB ofe­ră cur­suri de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de mun­că și cur­suri de inte­gra­re a tine­ri­lor https://sprachkurse-karlsruhe.ib.de/angebot/10602

DAA Karl­srue

DAA ofe­ră cur­suri de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de mun­că https://daa-karlsruhe.de/bildungsangebote/sprachcoaching-berufsbezogenes-deutsch

Spra­cha­ka­de­mie

Spra­cha­ka­de­mie ofe­ră Cur­suri de inte­gra­re: https://www.sprachakademie-karlsruhe.de/ik-kurstermine.htm Cur­suri de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de mun­că: https://www.sprachakademie-karlsruhe.de/deufoev-kurstermine.htm

AAW — Arbe­it­skre­is für Aus- und Weiterbildung

AAW ofe­ră: Cur­suri de lim­bi stră­i­ne de inte­gra­re și de lim­bi stră­i­ne, Cur­suri de alfa­be­ti­za­re ¸ Cur­suri de lim­bi stră­i­ne cu ser­vi­cii de îngri­ji­re a copi­i­lor, Cur­suri de lim­bi stră­i­ne Citiți mai mult

vhs — Uni­ver­si­ta­tea Populară

ofer­te vhs: Cur­suri de lim­bi stră­i­ne https://www.vhs-karlsruhe.de/programm‑1/deutsch/deutsch-als-fremdsprache.508 Cur­suri de inte­gra­re https://www.vhs-karlsruhe.de/programm‑1/deutsch/integration-bamf.514 Cur­suri de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de mun­că https://www.vhs-karlsruhe.de/programm‑1/deutsch/deufoev-deutsch-fuer-den-beruf.519 Eva­lu­a­re per­so­na­lă și con­si­li­e­re ofe­ri­tă săp­tămâ­nal https://vhs-karlsruhe.de/einstufung

Zile­le inter­națio­na­le la KIT

În zile­le de 22 și 23 iunie, la Zile­le Inter­națio­na­le la KIT va avea loc — sub titlul “Cele­bra­rea diver­si­tă­ții inter­cul­tu­ra­le” la care vă invi­tăm cu drag. Diver­si­ta­tea pro­gram inclu­de Citiți mai mult